SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2008 vp

StVM 25/2008 vp - HE 135/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2008 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 135/2008 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan aloitteen:

 • lakialoitteen laiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:n muuttamisesta (LA 63/2007 vp — Leena Rauhala /kd ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 9 päivänä lokakuuta 2007.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lakimies Päivi Soitamo ja ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö

etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

asiantuntija  Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

lakimies Heli  Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ja Suomen Yrittäjät.

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKI-ALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lain mukainen vähimmäismääräinen päiväraha korotettaisiin nykyisestä 15,20 eurosta päivässä työmarkkinatuen tasoiseksi 21,98 euroon päivässä. Esitys koskee myös Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisen kuntoutusrahan vähimmäismäärää. Koska tarkoituksena on, että valtion rahoitusosuus vähimmäismääräisten päivärahojen rahoituksessa säilytetään ennallaan, esityksessä ehdotetaan, että valtion varoista ei rahoitettaisi niitä sairausvakuutuslain mukaisia päivärahoja, joiden määrä on määräytynyt edeltävän etuuden perusteella ja jotka ovat vähintään vähimmäismäärän suuruisia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Lakialoite

Lakialoitteessa ehdotetaan vähimmäismääräisen vanhempainrahan korottamista työttömän peruspäivärahan tasolle.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Pääministeri Matti Vanhasen II hallitusohjelman mukaan lapsiperheiden köyhyyttä vähennetään ja eriarvoistumiskehitykseen puututaan. Hallituksen esitykseen sisältyvä ehdotus alimpien äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahojen sekä erityishoitorahan samoin kuin sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan määrän korottamisesta toteuttaa tätä tavoitetta. Vähimmäismääräisten päivärahojen jälkeenjääneisyys on ollut lisäämässä sekä lapsiperheiden että pitkäaikaissairaiden köyhyysriskiä. Esimerkiksi vuonna 2007 äitiys- ja vanhempainpäivärahaa sai vähimmäismäärän suuruisena 15 prosenttia äideista.

Vähimmäismääräiset päivärahaetuudet ehdotetaan hallitusohjelman mukaisesti nostettavaksi työmarkkinatuen tasolle. Tasokorotus on merkittävä, koska päivärahojen vähimmäismäärä nousee 380 eurosta noin 550 euroon kuukaudessa ja korotus tuo siten 170 euron lisäyksen vähimmäispäivärahalla olevan tuloihin. Samalla on huomattava, että uudistuksen johdosta vähimmäismäärää saavien osuus tulee kasvamaan, koska monien pienituloisten ansiosidonnainen päiväraha jää pienemmäksi kuin nyt säädettävä päivärahan minimimäärä. Uudistus hyödyttää näin paitsi kokonaan ansiotuloja vailla olevia, myös pienten ansiotulojen varassa eläviä. Korotuksen kustannusvaikutus olisi valtiolle arviolta 41,1 miljoonaa euroa vuonna 2009.

Valiokunta pitää etuuksien korottamista myönteisenä lapsiperheiden ja pienimmällä sairauspäivärahalla olevien aseman parantamisen kannalta. Tasokorotus on tärkeä myös sen vuoksi, että se vähentää tarvetta viimesijaiseen turvaan eli toimeentulotukeen. Valiokunta on useissa kannanotoissaan painottanut ensisijaisten, syyperusteisten etuuksien tason nostamista, jotta tarve toimeentulotukeen vähenisi.

Sosiaaliturvauudistusta valmistelevan komitean tavoitteena on työn kannustavuuden parantaminen, köyhyyden vähentäminen sekä riittävän perusturvan tason turvaaminen kaikissa elämäntilanteissa. Tason riittävyyttä on arvioitava myös nyt hyväksyttävän uudistuksen jälkeen.

Kansaneläkeindeksin pisteluku vuodelle 2009 on vahvistettu suuremmaksi kuin mitä esitystä annettaessa oletettiin. Jotta sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä olisi työmarkkinatuen suuruinen 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen, valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 7 §:ssä säädettävää päivärahan määrää nostettavaksi indeksin pistelukua vastaavasti eli 21,98 euron sijasta 22,04 euroon arkipäivältä.

Aloite

Valiokunnan mietintö toteuttaa aloitteen sisällön. Koska ehdotettu sääntelytarve on näin poistunut, aloite ehdotetaan hylättäväksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 11 luvun 7 § muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus) ja

että lakialoite LA 63/2007 vp hylätään.

Valiokunnan muutosehdotus

11 luku

Päivärahaetuuksien määrä

7 §

Sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä

Sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä on 22,04 euroa arkipäivältä.

_______________

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää

VASTALAUSE

Perustelut

Sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahat
11 luvun 7 §. Sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä.

Valiokunnan mietinnön mukainen korotus 6,82 eurolla päivää kohti sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoihin on merkittävä yksittäinen myönteinen muutos vähimmäisturvan parantamiseksi.

Elinkustannusten ja ansiotason muutos viimeisen 15 vuoden aikana, jolloin sairausvakuutuksen vähimmäisturvaa ei ole korotettu yleistä kustannustasoa vastaavasti, on tosiasiassa leikannut kuitenkin päivärahaa siinä määrin, että tämäkään korotus ei turvaa riittävästi sairauden aikaista toimeentuloturvaa. Erityisesti lapsiperheiden osalta sekä pitkään sairastavien ja kalliita lääkkeitä käyttävien osalta päiväraha korotettunakin on edelleen riittämätön. Sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahaa ei nykyisen lain mukaan koroteta lasten lukumäärän perusteella, kuten toimeentulotuessa ja työttömyysturvassa.

Ehdotin nimissäni olevan lakialoitteen mukaisesti (LA 87/2008 vp), että vuoden 2009 alusta (1.1.—30.6.2009) sairausvakuutuslain vähimmäispäivärahoja, kuten sairaus-, äitiys-, vanhempainpäivärahaa ja erityishoitorahaa, korotetaan nykyisestä 380 eurosta kuukaudessa vuoden 2009 yksinäisen henkilön täyden kansaneläkkeen tasolle. Tämä on 4,6 prosentin kansaneläkeindeksitarkistuksella vuodelle 2009 584,14 euroa kuukaudessa. Lakialoitteen mukaisesti ehdotin, että sairausvakuutuksen kaikki vähimmäispäivärahat kytkettäisiin suoraan kansaneläkelaissa olevaan säännökseen yksinäisen henkilön täyden kansaneläkkeen määrästä. Eläketason myöhemmät muutokset nostaisivat automaattisesti sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoja.

Lisäksi ehdotin, että näin korotettuja vähimmäisturvaetuuksia ja kansaneläkettä edelleen korotettaisiin 100 eurolla kuukaudessa 1.7.2009 lukien.

Vähimmäispäivärahojen sitominen kansaneläkeindeksiin ja lapsikorotusten lisääminen sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahoihin
11 luvun 7 §:n uusi 2 momentti.

Ehdotin uutena säännöstä, jonka mukaan 7 §:n 1 momentissa mainitut vähimmäisetuudet ja niiden määräytymisperusteet sekä lisättäväksi ehdotetut lapsikorotukset sidotaan hintatason muutoksiin siten kuin kansaeläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään lukuun ottamatta tämän lain 11 luvun 1 §:ssä mainittuja tulorajojen ja työtulojen määriä. Tässä momentissa säädetyt rahamäärät vastaavat kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 2001 tammikuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus lasketaan.

11 luvun 7 §:n uusi 3 momentti (Lapsikorotus).

Ehdotin uutta säännöstä, jonka mukaan sairaus- ja vanhempainrahaa saavan päivärahaa nostettaisiin huollettavien lasten lukumäärän mukaan porrastetulla lapsikorotuksella. Tällä hetkellä sairaus- ja vanhempainrahoja ei koroteta huollettavien lasten aiheuttamien lisäkustannusten perusteella, kuten työttömyysturvan osalta säädetään työttömyysturvalaissa. Uuden 7 §:n 3 momentin mukaan sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan saajalle, jolla on huollettavanaan 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan päiväraha korotettuna lapsikorotuksella, jonka suuruus yhdestä lapsesta on 4,21 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 6,18 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 7,97 euroa.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 11 luvun 7 § muutettuna seuraavasti:

Vastalauseen muutosehdotus

11 luku

Päivärahaetuuksien määrä

7 §

Sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä

Sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä on kansaneläkelain (568/2007) 19 §:ssä tarkoitetun yksinäisen henkilön täyden kansaneläkkeen määrä kuukaudessa, ja päivärahan vähimmäismäärä saadaan jakamalla kuukauden vähimmäismäärä 21,5:llä.

Sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan saajalle, jolla on huollettavanaan 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan päiväraha korotettuna lapsikorotuksella, jonka suuruus yhdestä lapsesta on 4,21 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 6,18 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 7,97 euroa.

Edellä 1 momentissa säädetyt vähimmäisetuudet ja niiden määräytymisperusteet sekä 2 momentissa säädetyt lapsikorotukset sidotaan hintatason muutoksiin siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään, lukuun ottamatta tämän lain 11 luvun 1 §:ssä mainittuja tulorajojen ja työtulojen määriä. Tässä momentissa säädetyt rahamäärät vastaavat kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 2001 tammikuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus lasketaan.

_______________

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2008

 • Erkki Virtanen /vas