SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2010 vp

StVM 25/2010 vp - HE 134/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä syyskuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 134/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

työmarkkinalakimies Henrika Nybondas-Kangas, Kunnallinen työmarkkinalaitos

yhteyspäällikkö Kurt Sandqvist, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

lakimies  Maire  Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

toiminnanjohtaja Raimo Kivineva, Maatalouslomittajat ry

Lisäksi valtiovarainministeriö on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia. Lakiin lisättäisiin säännökset lomituspalvelujen toteuttamista koskevan tilakohtaisen palvelusuunnitelman laatimisesta ja maatalouslomittajien tilakohtaisesta perehdyttämisestä. Paikallisyksikön tulisi yhteistyössä maatalousyrittäjän kanssa huolehtia palvelusuunnitelman tekemisestä ja siitä, että tilalle osoitetut maatalouslomittajat saavat perehdytystä tilan lomitustehtäviin.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin kirjattaisiin keskeiset perusteet vuosilomaoikeuteen vaikuttavan kotieläinyksikön määräytymisestä. Yksityiskohtaisemmat säännökset siitä, kuinka monta eläintä muodostaa yhden kotieläinyksikön, annettaisiin nykyiseen tapaan valtioneuvoston asetuksella. Oikeus vuosilomaan edellyttäisi jatkossakin, että tilalla on vähintään neljä kotieläinyksikköä.

Lomitustoiminnan rahoitusta koskevia säännöksiä ehdotetaan osin tarkistettavaksi siten, että paikallishallintoon maksettavan valtion korvauksen määräytymisperusteita yksinkertaistetaan. Lisäksi lomituskustannusten korvaamista koskeviin säännöksiin tehtäisiin muutoksia. Ehdotuksen mukaan kunnat palauttaisivat ennakkoina liikaa saamansa valtion korvauksen Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela) eikä enää valtiolle. Mela voisi käyttää saadut varat suoraan uusien valtion korvausten maksamiseen. Samalla valtion korvausta koskevia säännöksiä täsmennettäisiin.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin tehtäisiin lisäksi lähinnä teknisluontoisia tarkistuksia, joilla selkeytettäisiin säännösten rakennetta ja kieliasua. Lisäksi lakiin tehtäisiin perustuslain edellyttämiä sekä muun lainsäädännön muuttumisen vuoksi tarpeellisia muutoksia.

Turkistuottajien lomituspalveluista annettuun lakiin lisättäisiin perustuslain edellyttämä valtuutus säätää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella lomituspalvelujen enimmäismääristä. Poronhoitajien sijaisapukokeilusta annettuun lakiin lisättäisiin vastaavanlainen valtuutus, joka koskee poronhoitajalle korvattavien sijaisaputuntien enimmäismäärän vahvistamista.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksellä laajennetaan hevostaloutta harjoittavan maatalousyrittäjän oikeutta lomitusavun saantiin. Kotieläinyksikön uudelleen määrittely hevosten osalta tarkoittaa, että yrittäjä, jolla on hoidettavanaan 8 hevosta, tulee oikeutetuksi lomitusapuun. Aiemmin edellytyksenä on ollut 12 hevosta. Laajennus tuo palvelujen piiriin noin 200 uutta yrittäjää ja lisää lomituksen kustannuksia noin 1 miljoonalla eurolla. Laajennus on osaltaan varmistamassa hevostaloutta harjoittavien työssä jaksamista ja hyvinvointia.

Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat, jotka nyt tulevat pakollisiksi, ovat valiokunnan näkemyksen mukaan omiaan parantamaan lomituksen suunnitelmallisuutta ja tilojen tarpeiden entistä parempaa huomioon ottamista sekä varmistamaan palvelun laatua.

Ehdotettu lomittajien tilakohtainen perehdyttäminen on tärkeää lomittajan ammattitaidon, osaamisen sekä työturvallisuuden kannalta. Valiokunta korostaa jälleen, että lomittajan työsuhteen ehtoihin ja työskentelyolosuhteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta lomittajien saatavuus voitaisiin jatkossakin varmistaa. Erityisesti osa-aikaisuutta tulee pyrkiä edelleen vähentämään. Lomitusoikeuksien laajennukset eivät voi käytännössä toteutua, jos ammattitaitoisia lomittajia ei ole saatavilla.

Esitykseen sisältyy ehdotus, jonka mukaan valtion varoista kunnalle liikaa maksettuja ennakoita ei enää jatkossa palauteta valtiolle vaan Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle. Valiokunta toteaa, että menettely poikkeaa valtion budjettiperiaatteista, erityisesti budjetin täydellisyysperiaatteesta. Liikaa budjetoitu, palautettava määrä on valtion tulo, jonka käytöstä eduskunta päättää talousarviossa. Kaikki valtion tulot tulisi ottaa täydellisyysperiaatteen mukaisesti talousarvioon. Yleisesti ei voida pitää hyväksyttävänä, että lailla säädettäisiin valtion joidenkin tulojen ohjautumisesta ohi talousarvion suoraan jollekin toiselle taholle. Koska kyse on vain vähäisestä poikkeuksesta budjetin täydellisyysperiaatteesta ja koska palautukset menevät käytettäväksi maatalouslomituksen lakisääteisiin menoihin, valiokunta pitää menettelyä tässä yhteydessä hyväksyttävänä. Lisäksi ehdotetusta järjestelystä voi olla selkeitä rationalisointihyötyjä, kuten maksatuksen jouduttaminen. Valiokunta korostaa kuitenkin, ettei tässä hyväksyttävää järjestelyä tule jatkossa käyttää ennakkotapauksena jonkin laajemman vastaavan järjestelyn yhteydessä.

Valiokunta toteaa lakiehdotuksen 3 §:n osalta, ettei ehdotetulla uudella muotoilulla ole tarkoitus muuttaa maatalousyrittäjän määritelmää. Valiokunta ehdottaa tästä syystä pykälän 3 kohdan muuttamista sen selventämiseksi, että alle 18-vuotiaiden maatalousyrittäjien osalta edellytettäisiin edelleen, että lomitusoikeus syntyy sellaiselle 15—18-vuotiaalle yrittäjälle, joka omistaa tai hallitsee tilaa ja joka harjoittaa maataloutta yrittäjän eikä perheenjäsenen ominaisuudessa.

Valiokunta kiinnittää lopuksi huomiota esityksen valmisteluun. Hyvään säädösvalmisteluun kuuluu muun muassa niiden tahojen kuuleminen, joita asia koskee. Valtiovarainministeriötä ei valmistelussa ole kuultu, vaikka kyseessä on vuoden 2010 talousarvioon liittyvä lakiehdotus, jossa ehdotetaan muutoksia maatalouslomituksen määrärahojen budjetointia koskeviin säännöksiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että 2. ja 3 . lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 § muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus
1. lakiehdotus
3 §

Maatalousyrittäjän määritelmä

Tässä laissa tarkoitetaan maatalousyrittäjällä henkilöä, joka itse työhön osallistuen harjoittaa maataloutta ja:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) joka on iältään 15—18-vuotias maatalousyrittäjän eläkelain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ja täyttää muutoin kuin ikänsä puolesta tämän pykälän 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen saamisen edellytykset.

_______________

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Inkeri Kerola /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää

VASTALAUSE

Perustelut

Hallituksen esityksen mukaan lomituspalvelujen järjestämiseksi valtion varoista kunnille maksetusta ennakkomaksusta palautettaisiin liikaa maksettu osuus jatkossa Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela). Ehdotettu menettely ei noudata valtion budjettiperiaatetta. Budjettiperiaatteen mukaan maksujen palautus tulee tehdä yleiskatteisena tulona valtiolle, sillä palautettava määrä on valtion tulo, jonka käytöstä eduskunta päättää valtion talousarviossa. Ei voida pitää hyväksyttävänä, että lailla säädettäisiin valtion joidenkin tulojen ohjautumisesta ohi talousarvion suoraan jollekin taholle. Tästä syystä valiokunnan olisi tullut esittää 1. lakiehdotuksen 40 §:n 2 ja 3 momenttia poistettaviksi.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotukset hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 8 luvun 40 § muutettuna seuraavasti:

Vastalauseen muutosehdotus
1. lakiehdotus
40 §

Valtion korvauksen loppuerä ja palautus sekä palautetun määrän käyttäminen

(1 mom. kuten StVM)

(2 ja 3 mom. poist.)

_______________

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2010

 • Anneli Kiljunen /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Satu Taiveaho /sd

​​​​