SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 27/2013 vp

StVM 27/2013 vp - HE 184/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä marraskuuta 2013 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 184/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Pia Nissinen, sosiaali- ja terveysministeriö

pääjohtaja Liisa Hyssälä, johtaja Helena Pesola ja hallintojohtaja Juhani Rantamäki, Kela

puheenjohtaja Heli Martinmäki ja pääluottamusmies Ritva Timonen, Kelan toimihenkilöt ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen vakuutusalueet aluekeskuksineen ehdotetaan lakkautettaviksi vuoden 2015 alusta. Ehdotetun muutoksen jälkeen Kansaneläkelaitoksen organisaatio olisi kaksiportainen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Johanna Jurva /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Annika Saarikko /kesk
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Anu Urpalainen /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää

​​​​