SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 28/2002 vp

StVM 28/2002 vp - HE 149/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa (HE 149/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Lauri Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö

budjettineuvos Pertti Tuhkanen, valtiovarainministeriö

etuuspäällikkö Anna-Kaisa Ylhäinen, Kansaneläkelaitos

asiamies Juhapekka Suutarinen, Palvelutyönantajat

lakimies Janne Metsämäki, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

suunnittelupäällikkö Pertti Rauhio, Suomen Yrittäjät

asiamies Johan Åström, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

lakimies Juri Aaltonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisäksi valiokunta on saanut Akavan kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa.

Esityksen mukaan niissä päivärahaetuuksissa, jotka lasketaan henkilön palkan perusteella, vähennettäisiin aikaisempien vuosien tapaan työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijäin eläkemaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaava osuus. Etuuksista tehtävän vähennyksen määräksi ehdotetaan 4,8 prosenttia vuonna 2003.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä asianmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Päivärahan perusteena olevista työtuloista tehtävää vähennystä esitetään jälleen jatkettavaksi yhdellä vuodella. Esitys merkitsee, että työntekijän eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta päivärahoissa säädetään nyt yhdennentoista kerran yksivuotisella lainsäädännöllä. Valiokunta viittaa aiempiin kannanottoihinsa (StVM 31/2000 vp ja StVM 39/2001 vp), joissa valiokunta on pitänyt välttämättömänä, että päivärahojen määräytymisen tulisi perustua pysyvään lainsäädäntöön. Valiokunta pitää edelleen välttämättömänä, että asiasta valmistellaan kolmikantaisessa työryhmässä ratkaisu niin, ettei päivärahojen määräytymisperusteista enää säädettäisi väliaikaisella lainsäädännöllä. Ratkaisua valmisteltaessa tulee ensisijaisena ottaa huo-mioon se vaihtoehto, että vähennyksestä kokonaan luovutaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • vjäs. Håkan Nordman /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää