SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 29/2002 vp

StVM 29/2002 vp - HE 222/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi lapsilisälain 4 §:n muuttamisesta (HE 222/2002 vp).

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsilisälakia. Ehdotetun lain mukaan määräaika, jonka kuluessa Kansaneläkelaitoksen on ennen lapsilisien maksupäivää ilmoitettava valtiolle kunakin kuukautena maksettavien lapsilisien määrä, lyhenisi viidestä arkipäivästä neljään arkipäivään. Esitys liittyy Kansaneläkelaitoksen tietojärjestelmän uudistamiseen, joka otetaan käyttöön tammikuun 2003 lapsilisien maksatuksessa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • jäs. Merikukka Forsius /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää