SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 29/2006 vp

StVM 29/2006 vp - HE 76/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työeläkevakuutusyh-tiöistä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä kesäkuuta 2006 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta (HE 76/2006 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti talousvaliokunta on antanut asiasta lausunnon (TaVL 32/2006 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylijohtaja Tarmo Pukkila, apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro, hallitusneuvos Erkki Rajaniemi, hallitussihteeri Juhani Turunen ja ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö

finanssineuvos Urpo Hautala, valtiovarainministeriö

toimitusjohtaja Jukka Rantala, Eläketurvakeskus

tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, Kilpailuvirasto

ylijohtaja Hely Salomaa, johtaja Timo Laakso ja päälakimies Markku Sorvari, Vakuutusvalvontavirasto

pankinjohtaja Matti Louekoski

johtaja Åsa Ceder ja johtaja Olli Kytö, Alandia-Bolagen/Alandia-yhtiöt

johtaja Nils-Erik Felixsson, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

toimitusjohtaja Kari Puro, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

päälakimies Tuula Kallio, Etera

aktuaarijohtaja Pasi Mustonen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

aktuaari Mikko Karpoja, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia

aktuaari Kimmo Karppinen, Merimieseläkekassa

lakiasiainjohtaja Jaakko Gummerus, Tapiola-ryhmä

johtaja Matti Leppälä, Työeläkevakuuttajat TELA ry

toiminnanjohtaja Folke Bergström, Eläkesäätiöyhdistys

toimitusjohtaja Esko Kivisaari, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry

johtaja Markku Lemmetty, Akava ry

asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lakimies Juri Aaltonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

johtaja Risto Suominen, Suomen Yrittäjät

lakimies Eija Korpi, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

Lisäksi Yksityismetsätalouden eläkekassa Verso on antanut kirjallisen lausunnon.

Viitetieto

Valiokunta on käsitellyt tämän esityksen yhdessä hallituksen esitysten HE 77/2006 vp, HE 78/2006 vp ja HE 79/2006 vp kanssa.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia. Uudistuksen tavoitteena on selkiyttää ja uudistaa työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaa säännöstöä vastaamaan muun muassa yhtiöiden hallintoa koskevien säännösten osalta yleistä yhtiölainsäädäntöä sekä korostaa työeläkevakuutusyhtiöiden itsenäisyyttä ja riippumattomuutta muuta liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä. Rinnan tämän esityksen kanssa on eduskunnan käsiteltävänä eläkelaitosten vakavaraisuuden laskemista ja vastuuvelan katesäännöstön uudistamista koskeva hallituksen esitys. Myös eläkelaitosten sijoitustoiminnan uudistamista koskeva hallituksen esitys ja Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain uudistamista koskeva esitys, joka niin ikään on annettu eduskunnalle, liittyvät samaan asiakokonaisuuteen.

Neljä esitystä muodostavat kokonaisuuden, jossa tavoitteena on paitsi nykyaikaistaa lainsäädäntöä ja tehostaa eläkelaitosten hallinnon toimivuutta lisätä mahdollisuuksia sijoitustuottojen kasvattamiseen ja siten alentaa vastaisuudessa tarvetta eläkemaksujen korotuksiin. Kun sijoitustuottojen korottaminen edellyttää lisää riskinottoa, liittyy uudistukseen myös tarve tehostaa eläkelaitosten valvontaa ja ohjausta.

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain uudistuksen pääpaino on hallinnon tehostamisessa ja eläkevakuutustoiminnan riippumattomuuden korostamisessa. Vakuutusvalvontavirastoa koskevan lain uudistus, josta siis on annettu erillinen esitys, kohdistuu ennen muuta viraston valvonta- ja tarkastustoimen itsenäisyyden painottamiseen.

Työntekijäin eläkelain tultua kumotuksi ja uuden työntekijän eläkelain tullessa voimaan vuoden 2007 alussa on lain säännöksiä muun muassa viittaussäännösten osalta tarpeen muuttaa. Esityksessä pyritään myös eräiden lainkohtien sisältöä selventämään niin, että väärien tulkintojen mahdollisuudet poistuvat.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Työeläkeyhtiöiden erityisluonteen selkeyttäminen

Suomessa lakisääteisen yksityisalojen työeläketurvan toimeenpano ja varojen hallinnointi on kaikkien muiden EU-maiden järjestelmistä poiketen harvinaislaatuisella tavalla uskottu yksityisoikeudellisille työeläkevakuutusyhtiöille, lailla perustetuille eläkelaitoksille sekä eläkekassoille ja -säätiöille. Työeläkevakuutusyhtiön lakisääteisenä tarkoituksena on hoitaa lakisääteistä työeläketurvaa ja sitä varten kertyneitä varoja vakuutettujen edut turvaavalla tavalla. Lakisääteiseen työeläketurvaan kuuluvien etuuksien myöntäminen on julkisen vallan käyttöä. Työeläkevakuutusyhtiön toiminta poikkeaa normaalista liiketoiminnasta monin osin muun muassa siksi, ettei yhtiön tarkoitus ole tuottaa voittoa, että yhtiön omistajien oikeus varoihin eroaa muuta liiketoimintaa harjoittavan osakeyhtiön omistajien oikeuksista, ja erityisesti siksi, että työeläkevakuutusyhtiöt yhdessä edellä mainittujen muiden eläkelaitosten kanssa ovat yhteisvastuussa eläketurvasta. Yhteisvastuujärjestelmä sinänsä rajoittaa yhtiöiden välistä kilpailua muusta liike-elämästä poikkeavalla tavalla.

Työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan sääntelyä tarkasteltaessa on valiokunnan näkemyksen mukaan tarpeellista korostaa työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan erityisluonnetta sosiaaliturvan toimeenpanijana ja julkisoikeudellisen tehtävän hoitajana. Tästä syystä hallituksen esityksen pyrkimys selkeyttää työeläkevakuutusyhtiötoiminnan luonnetta sekä lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja hallinnon tasapuolisuutta on varsin perusteltu.

Yhtiöiden hallintoa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi yleisen yhtiölainsäädännön mukaan. Esityksessä on huomioitu uuden osakeyhtiölain (624/2006) periaatteita. Yhtiön hallituksen vastuu kasvaisi ja sen suhde hallintoneuvostoon selkiytyisi. Hallintoneuvoston sijasta vain hallitus voisi jatkossa nimittää ja erottaa toimitusjohtajan. Yhtiökokouksesta otettaisiin nyt omat säännökset lakiin ja oikeus käyttää asiamiestä yhtiökokouksessa vakiinnutettaisiin. Lakiehdotuksessa määritellään keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön osakkaiksi vakuutuksenottajien lisäksi myös vakuutetut. Vakuutettujen osakkuus johtuisi näin jatkossa suoraan laista eikä se enää olisi riippuvainen yhtiöjärjestyksen määräyksestä. Valiokunta pitää näitä uudistuksia kannatettavina.

Työeläkeyhtiön varojen omistusta on lakiehdotuksessa aiheellisesti selkeytetty. Lakiehdotuksen 21 §:n täsmennys ilmaisee nyt selkeästi sen, että vastuuvelan katteena oleva varanto ja toimintapääoma kuuluvat vakuutuskantaan. Yhtiön purkautuessa yhtiön varat kuuluvat vakuutuksenottajille. Osakkeenomistajalle tai takuuosuuksien omistajille kuuluu vain osakkeita tai takuuosuuksia vastaava osuus yhtiön omaan pääomaan tehdyistä sijoituksista sekä niiden kohtuullinen tuotto. Vakuutuksenottajien oikeuden rajoitteena on se, että varat kuuluvat vakuutuskantaan käytettäväksi vakuutettujen eläketurvan kustantamiseen ja toimeenpanoon. Vakuutettujen oikeus varoihin syntyy vakuutustapahtuman yhteydessä, kun eläkettä yhtiön varoista maksetaan.

Lakiehdotuksen 9 a ja 9 d §:n mukaan yhtiön hallintoneuvostossa ja hallituksessa säilytettäisiin ennallaan vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajien kiintiöt ja valintatapa. Kuten talousvaliokuntakin toteaa, tältä osin sääntely poikkeaa osakeyhtiöiden tavanomaisesta toiminnasta. Työeläkejärjestelmämme ominaispiirteisiin kuuluu, että työmarkkinajärjestöt osallistuvat keskeisesti järjestelmän kehittämiseen ja hallinnointiin. Työeläketoiminnan kehittäminen on pitkälti kolmikantaisen neuvottelujärjestelmän varassa, ja työeläkejärjestelmä on kiinteä osa suomalaisen työelämän sopimusjärjestelmää. Koska työeläkevakuutusyhtiöiden toiminta on keskeinen osa lakisääteistä eläkejärjestelmäämme, pitää valiokunta vakuutuksenottajien ja vakuutettujen kiintiöiden säilyttämistä yhtiöiden hallinnossa ehdotetulla tavalla perusteltuna.

Riippumattomuuden vahvistaminen

Esityksellä on tarkoitus vahvistaa työeläkevakuutustoiminnan riippumattomuutta muusta vakuutustoiminnasta. Tämä ehdotetaan tehtäväksi rajoittamalla työeläkevakuutusyhtiön johto- ja hallintohenkilöstön oikeutta osallistua muuta vakuutus- tai liiketoimintaa harjoittavan yhtiön johtoon tai hallintoon.

Lakiehdotuksen 12 §:ssä säädettyjen yhtiön johdon erityisten kelpoisuusvaatimusten mukaan hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajan sekä kahden kolmasosan muista jäsenistä tulee olla henkilöitä, jotka eivät olisi saman tai toisen vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyhteisön, luotto- tai rahoituslaitoksen taikka rahastoyhtiön palveluksessa tai luottamustehtävissä. Tältä osin kelpoisuusvaatimukset tiukentuvat merkittävästi. Tiukentamisella pyritään korostamaan sitä lähtökohtaa, ettei työeläkevakuutusyhtiöllä saa olla muita toiminnan tavoitteita kuin lakisääteisen työeläkejärjestelmän hoitaminen.

Työeläkevakuutusyhtiöiden itsenäisyyden korostaminen lähtee yhtiöiden toiminnan sosiaalisista päämääristä. Työeläkeyhtiöt on perustettu toimeenpanemaan työeläketurvaa osana sosiaalivakuutusta ja vain sitä. Tämän turvaamiseksi hallituksen jäsenten on oltava riittävän itsenäisiä suhteessa muiden yhteisöjen liiketoimiin. Jos merkittävä osa työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jäsenistä olisi jonkin toisen vakuutusyhtiön tai esimerkiksi luottolaitoksen palveluksessa tai luottamustehtävässä, olisi olemassa riski roolien sekaantumisesta. Uudistus vahvistaa samalla EY-liittymissopimuksen yhteydessä edellytettyä työeläkevakuutustoiminnan eriyttämistä muusta vakuutustoiminnasta. Valiokunta pitää tällaista erillisyyden ja riippumattomuuden vahvistamista perusteltuna.

Hallituksen esitys lähtee siitä, että samat hallintosäännökset koskevat samalla tavalla kaikkia työeläkevakuutusyhtiöitä niiden koosta riippumatta. Tämä lähtökohta aiheuttaa eräissä yhtiöissä muutostarpeen nykyisiin hallinnon ja johdon järjestelyihin, mikä erityisesti pienten yhtiöiden kohdalla on ongelmallista. Talousvaliokunta on esittänyt lausunnossaan, että 12 §:n 3 momentin sääntely saattaa merkittävästi haitata pienten yhtiöiden toimintaa sekä asettaa yhteisömuodoltaan erilaiset laitokset eri asemaan ja aiheuttaa näin haittaa markkinoiden toimivuudelle. Talousvaliokunta viittaa muun muassa siihen, ettei yhtiöllä enää ole mahdollisuuksia toimia yhtiöryhmissä, kuten alun perin työeläkejärjestelmän synnyn yhteydessä oli tarkoitus.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että tilanne sekä vakuutus- että rahoitusmarkkinoilla on muuttunut työeläkejärjestelmän alkuajoista. Tuolloin vakuutusyhtiöt ja finanssialan yritykset, kuten pankit, sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt, toimivat erillään omissa ryhmittymissä ja konserneissa. Nykyään lähes kaikki pankit ja vakuutusyhtiöt toimivat samoissa ryhmittymissä, finanssikonglomeraateissa. Myös työeläkevakuutusyhtiö voi kuulua konglomeraattiin. Tästä syystä onkin tärkeää varmistaa myös hallinnon tasolla, että eläkevakuutusyhtiö voi toimia itsenäisesti ryhmittymässä ja etteivät ryhmittymään kuuluvien muiden yritysten riskit tule eläkevakuutusyhtiön kannettavaksi. Yhtiön johdon tiukentuneet vaatimukset eivät estä sitä, etteikö työeläkevakuutusyhtiö voisi jatkossakin käyttää muita vakuutusyhtiöitä tai muita yrityksiä asiakaspalvelussa.

Asiantuntemuksen ja julkisuuden lisääminen

Hallituksen jäseniltä ja toimitusjohtajalta edellytettäisiin lakiehdotuksen 9 d §:n mukaan hyvää työeläkevakuutustoiminnan tuntemusta. Hallituksessa olisi myös oltava hyvää sijoitustoiminnan asiantuntemusta. Nämä vaatimukset merkitsevät käytännössä pätevyystason nostamista hallituksen jäseniä valittaessa.

Talousvaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota tiukentuneiden pätevyysvaatimusten erityisesti pienille yhtiöille aiheuttamaan ongelmaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää vaatimusten tiukentamista asianmukaisena ottaen huomioon, että hallitus on samanaikaisesti antanut esitykset (HE 77/2006 vp ja HE 79/2006 vp), joihin sisältyvät ehdotukset mahdollistavat työeläkevarojen sijoitustoiminnan riskillisyyden kasvattamisen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää tärkeänä, että sijoitustoiminnan monipuolistuessa ja riskinoton lisääntyessä hallituksen asiantuntemusta ehdotetulla tavalla vahvistetaan. Pätevyysvaatimusten tiukentuminen edellyttää eläkeyhtiöiltä lisäpanostuksia koulutustoimintaan. Tämä tehtävä tulee olemaan vaativa erityisesti pienille yhtiöille.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää hyvänä lakiin ehdotettua säännöstä, että työeläkeyhtiöiden on annettava Vakuutusvalvontaviraston määräämällä tavalla tietoja asiakashankintaan ja muuhun markkinointiin käytetyistä varoista. Samoin olisi julkistamista varten annettava tiedot huomattavista tai poikkeuksellisista liiketoimista yhtiön ja sen asiakkaiden välillä. Työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan suuren taloudellisen merkityksen vuoksi sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää tärkeänä, että liiketoimintaa koskevien tietojen julkisuus turvataan lainsäädännöllä. Muun muassa yhtiöiden tekemät kaupat asiakashankinnan yhteydessä on tärkeää julkistaa.

Muita huomioita

Asian käsittelyn yhteydessä on valiokunnan huomiota kiinnitetty tilanteeseen, jossa työnantajakohtaisia lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelain (LEL) mukaisia vakuutuskantoja haluttaisiin siirtää eräästä keskinäisestä eläkevakuutusyhtiöstä eläkekassaan. Talousvaliokunta on lausunnossaan sääntelyn kilpailuvaikutuksiin viitaten katsonut, että ehdotetun sääntelyn vaikutukset tämänkaltaisiin tilanteisiin tulee selvittää.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että nyt ehdotettuun sääntelyyn ei sisälly työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamista koskevien säännösten muutoksia eikä ehdotuksilla ole vaikutusta vakuutuskannan siirtoihin tai niiden yhteydessä siirtyvään toimintapääomaan. Valiokunta katsoo, että LEL-vakuutuskannan samoin kuin taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (TaEL) mukaisen vakuutuskannan siirtoa koskevat kysymykset ja sääntelyä koskevat muutostarpeet on selvitettävä erikseen. Valiokunta pitää sinänsä tärkeänä, että siirtomahdollisuudet mahdollisimman kattavasti turvataan.

Talousvaliokunta on kiinnittänyt lausunnossaan huomiota muiltakin osin eläkelaitosten kilpailuolosuhteisiin. Sosiaali- ja terveysvaliokunta viittaa tältä osin sosiaali- ja terveysministeriössä meneillään olevaan lakisääteisen työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita koskevaan selvitystyöhön, joka on tarkoitus saattaa loppuun vielä kuluvan vuoden aikana. Selvityksen pohjalta on tarkoitus esittää mahdolliset lainsäädäntömuutokset ja muut toimenpiteet kilpailuolosuhteiden parantamiseksi.

Yksityiskohtaiset perustelut

1 §.

Pykälän 3 momentin luetteloon niistä vakuutusyhtiölain säännöksistä, joita ei sovelleta työeläkevakuutusyhtiöihin, ehdotetaan tehtäväksi tekniset korjaukset siten, että vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n 5 momentin sijasta viitataan 4 momenttiin ja viittaus 7 luvun 5 §:ään lisätään luetteloon. Hallituksen esityksessä HE 79/2006 vp ehdotetaan myös tehtäväksi muutoksia 3 momentin luetteloon. Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena näiden kahden ehdotuksen yhdistämistä siten, että pykälämuutos poistetaan hallituksen esityksestä HE 79/2006 vp ja muutos lisätään tähän lakiehdotukseen.

9 a, 9 b, 9 c, 9 d ja 10 §.

Valiokunta ehdottaa pykäliin terminologiaan liittyvää selvennystä siten, että henkilövalintojen tekeminen ilmaistaisiin nimittämisen sijasta valitsemisena voimassaolevan työeläkeyhtiöistä annetun lain mukaisesti.

30 §.

Pykälän uuden 3 momentin mukaan työeläkevakuutusyhtiön on Vakuutusvalvontaviraston määrämällä tavalla ilmoitettava virastolle huomattavat ja poikkeukselliset liiketoimet, jotka se on tehnyt hankkiakseen asiakkaita tai muuten markkinoidakseen taikka jotka se on tehnyt asiakkaiden kanssa. Hallituksen esityksen tarkoituksena on ollut saattaa nämä tiedot julkisiksi viipymättä. Jotta ei synny epäselvyyttä tietojen julkisuudesta, valiokunta ehdottaa momenttiin lisäystä, jonka mukaan virastolle tehdyistä ilmoituksista on kaikilla oikeus saada tieto.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä 25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997) 1 §:n 1 ja 3 momentti, 2 §, 5 §:n 2 momentti, 6 §:n 1 momentti, 6 a §, 4 luvun otsikko, 9—11 § , 12 §:n 3—5 momentti, 21 §:n otsikko ja 1 momentti, 24 §:n otsikko, 28 §:n 1 momentti, 30 §:n otsikko, 38 §:n otsikko ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti laissa 1322/2004, 5 §:n 2 momentti laissa 951/2000, 6 §:n 1 momentti laissa 1208/1998, 6 a ja 10 § laissa 419/2003, 9 § osaksi laeissa 640/1997 ja 708/2004, 11 § mainitussa laissa 640/1997 ja 12 §:n 3—5 momentti mainitussa laissa 708/2004, sekä

lisätään lakiin uusi 9 a—9 d § ja 30 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

(1 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta vakuutusyhtiölain 1 luvun 3, 3 a ja 4 a §:ää, 2 luvun 1 a §:n 2 momenttia, 2 §:n 1, 2 ja 5 momenttia, 2 a §:ää, 4 §:n 1 momentin 3 kohtaa ja 5 §:n 1, 2 ja 4 momenttia, 2 a lukua, 3 luvun 1 §:n 1 momenttia, 1 a, 3, 4 ja 7 §:ää, 7 luvun 1 a §:n 2 momenttia, 2, 3, 3 a ja 5 §:ää, 7 §:n 1, 3 ja 4 momenttia, 10 luvun 2 §:n 1—6 momenttia, 3 §:n 2 ja 4—11 momenttia, 3 a, 3 b, 3 d, 4 d ja 7 §:ää, 11 luvun 1 ja 6—14 §:ää, 12 luvun 1 §:n 2 momenttia ja 4 ja 5 §:ää, 13 lukua, 14 luvun 1 §:n 2 momenttia, 4 §:n 2 momenttia, 4 a, 5 b, 6 ja 7 §:ää, 14 a luvun 7 §:n 4 momenttia ja 8 §:ää, 15 luvun 25 §:n 3 momenttia, 26 ja 27 §:ää ja 34 §:n 2 momenttia, 16 luvun 13 §:n 4 momenttia, 16 a luvun 9 §:n 4 momenttia sekä 10 ja 13—15 §:ää, 16 b luvun 4 §:n 3 momenttia eikä 18 luvun 9 §:n 2 momenttia.

2, 5, 6 ja 6 a §

(Kuten HE)

4 luku

Yhtiön hallinto

9 §

(Kuten HE)

9 a §

Hallintoneuvosto

Työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava hallintoneuvosto, jonka yhtiökokous valitsee.

(2 mom. kuten HE)

Hallintoneuvostolla on oltava puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan ja joista toiseksi on valittava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan voi valita myös yhtiökokous, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään.

(4 ja 5 mom. kuten HE)

9 b §

Vaalivaliokunta

Ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten palkkioiksi ja hallintoneuvoston nimityksen valmistelee yhtiökokoukselle hallintoneuvoston valitsema vaalivaliokunta, jonka jäsenten tulee olla työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäseniä.

Vaalivaliokunnalla on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toiseksi on valittava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Vaalivaliokunnan jäsenistä puolet valitaan vakuutuksenottajien ja puolet vakuutettujen hallintoneuvostoedustajien ehdottamista henkilöistä.

(3 ja 4 mom. kuten HE)

9 c §

Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvosto vahvistaa työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jäsenten palkkiot sekä valitsee hallituksen jäsenet.

(2—4 mom. kuten HE)

9 d §

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toisen tulee olla vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan voi nimittää myös hallintoneuvosto, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään. Jos puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa valittaessa äänet menevät tasan, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan arvalla.

(4 mom. kuten HE)

10 §

Hallituksen toiminnasta

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Hallitus valitsee valmisteluvaliokunnat ainakin käsittelemiään nimitys-, palkkio- ja tarkastusasioita varten.

11, 12, 21, 24 ja 28 §

(Kuten HE)

30 §

Tiedot työeläkevakuutusyhtiön taloudesta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 mom. kuten HE)

Yhtiön on Vakuutusvalvontaviraston määräämällä tavalla ilmoitettava virastolle huomattavat tai poikkeukselliset liiketoimet, jotka se on tehnyt hankkiakseen asiakkaita tai muuten markkinoidakseen taikka jotka se on tehnyt asiakkaidensa kanssa. Sen estämättä, mitä asiakirjojen salassa pitämisestä säädetään, jokaisella on oikeus saada tieto tässä momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta ja sen sisällöstä.

38 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää