SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 29/2009 vp

StVM 29/2009 vp - HE 155/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2009 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta (HE 155/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lakimies Pekka Humalto, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Mikko Ryynänen, Kansaneläkelaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan kuntoutusrahan ylläpitokorvausta korotettavaksi nykyisestä 8 eurosta 9 euroon päivältä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kuntoutusrahan harkinnanvaraista ylläpitokorvausta ehdotetaan korotettavaksi kahdeksasta eurosta yhdeksään euroon päivältä. Myös työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistumisesta maksettavaa ylläpitokorvausta on tarkoitus nostaa vastaavasti. Vuonna 2008 kuntoutusrahan ylläpitokorvausta maksettiin 30 kuntoutujalle yhteensä 14 000 euroa, ja on arvioitu, että korottamisesta aiheutuva vuotuinen lisäkustannus on vähäinen. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (osittain)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen