SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2001 vp

StVM 3/2001 vp - HE 12/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 28 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä helmikuuta 2001 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 28 §:n muuttamisesta (HE 12/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

oikeustieteen kandidaatti Maire Lumiaho, Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

apulaisjohtaja Tauno Jouttimäki, Maatalousyrittäjien eläkelaitos

puheenjohtaja Raimo Kivineva, Maatalouslomittajat ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia niin, että karjatalousyrittäjän oikeus saada lomituspalveluja vuosiloman ajaksi lisääntyy yhdellä päivällä. Muutoksen jälkeen vuosiloman pituus olisi 23 päivää kalenterivuodessa.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi maksullisesta lomittaja-avusta perittävää tuntimaksun määräytymisperustetta. Nykyisin maksu vastaa kuukausipalkkaisen lomittajan virka- ja työehtosopimuksen mukaista alinta peruspalkkaa lisättynä kahdella kokemuslisällä ja ehdotuksen mukaan maksu vastaisi edellä tarkoitettua peruspalkkaa lisättynä yhdellä kokemuslisällä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Vuosilomaa koskevaa muutosta sovellettaisiin kuitenkin vuoden 2001 alusta. Maksullisesta lomittaja-avusta perittävän maksun perustetta koskevaa muutosta on tarkoitus soveltaa 1 päivästä helmikuuta 2001.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • vpj. Timo Ihamäki /kok
 • jäs. Merikukka Forsius /vihr
 • Saara Karhu /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /skl
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

​​​​