SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2002 vp

StVM 3/2002 vp - HE 200/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi luopumiseläkelain 8 §:n ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä marraskuuta 2001 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen luopumiseläkelain 8 §:n ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta (HE 200/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtaja Kaarina Knuuti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

lakimies Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Lisäksi valiokunta on saanut sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kirjalliset lausunnot.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luopumiseläkelakia ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan tarkistettaviksi säännöksiä, joiden perusteella luopumiseläkkeelle tai luopumiskorvaukselle jäänyt maatalousyrittäjä voi luovuttaa tai vuokrata viljelemättömyys- ja pellonmyyntirajoitussitoumuksen alaisia peltomaitaan ilman, että eläke tai korvaus kokonaan lakkautetaan. Yhdenmukaisesti nykyisen luopumistukijärjestelmän kanssa luovutuksensaajalta ei enää edellytettäisi päätoimista maatalouden harjoittamista.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muilta osin muuttamattomina, mutta ehdottaa voimaantulosäännöksissä olevan vuosiluvun tarkistamista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muutoin muuttamattomina paitsi lakiehdotusten voimaantulosäännökset muutettuina seuraavasti:

Voimaantulosäännös

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 2002.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • vjäs. Anne Huotari /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​