SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2006 vp

StVM 3/2006 vp - HE 208/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys sosiaaliturvasta Suomen ja Viron välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 29 päivänä marraskuuta 2005 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen sosiaaliturvasta Suomen ja Viron välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 208/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Mari Pekonen-Ranta, sosiaali- ja terveysministeriö

etuuspäällikkö Marjukka Turunen, Kansaneläkelaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Viron välillä sosiaaliturvasta tehdyn uuden sopimuksen, joka on allekirjoitettu marraskuussa 2005. Samalla voimassa oleva sosiaaliturvasopimus lakkaa olemasta voimassa, koska se on tullut suurelta osin tarpeettomaksi Viron EU-jäsenyyden vuoksi. Uudella sopimuksella turvataan EU:n sosiaaliturvan koordinointilainsäädännön ulkopuolella olevien Suomen ja Viron välillä liikkuvien henkilöiden oikeus kansaneläkelain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen sekä perhe-eläkelain mukaiseen lesken- ja lapseneläkkeeseen.

Sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä sopimuksen voimaantulolle asetetut oikeudelliset edellytykset.

Esitykseen liittyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin sopimus.

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi nykyisen Suomen ja Viron välisen sosiaaliturvasopimuksen lakkauttamisen ja hyväksyisi lain Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin sopimuksen lakkauttaminen tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa Suomen ja Viron välillä tehdyn sopimuksen hyväksymistä. Valiokunta puoltaa myös lakiehdotusten hyväksymistä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Tallinnassa 11 päivänä marraskuuta 2005 Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä tehdyn sosiaaliturvasopimuksen,

että eduskunta hyväksyy Tallinnassa 27 päivänä syyskuuta 1996 Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen (SopS 70/1997) lakkauttamisen ja

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri  Sintonen