SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2011 vp

StVM 3/2011 vp - HE 30/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain, valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2011 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain, valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta (HE 30/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Erik Strömberg, valtiovarainministeriö

johtaja Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö

lakiasiainjohtaja Anne Perälehto-Virkkala, Keva

kirkkoneuvos, kirkon keskusrahaston johtaja Leena Rantanen, Kirkkohallitus

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
 • Kunta-alan unioni
 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
 • Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
 • Palkansaajajärjestö Pardia ry
 • Tehy ry
 • Tekniikka ja Terveys KTN ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kunnallista eläkelakia, valtion eläkelakia, valtion eläkelain muuttamisesta annettua lakia ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakia. Kirkon eläkelain piiriin kuuluvien työntekijöiden eläketurvan ja työnantajiin kohdistuvien tehtävien toimeenpano sekä näihin toimintoihin liittyvä toimivalta siirrettäisiin kunnalliseen eläkelaitokseen. Koska useat säännökset kirkon eläkelaissa vastaavat kunnallisen eläkelain säännöksiä, esityksessä ehdotetaan kumottaviksi kirkon eläkelaista muutoksenhakua ja tietojen antamista ja saamista koskevat säännökset sekä viimeisen eläkelaitoksen järjestelyä koskevat säännökset. Kirkon eläkelaissa viitattaisiin näiltä osin kunnallisen eläkelain säännöksiin.

Kirkon eläkejärjestelmän rahoitukseen ja eläkerahastointiin ei ehdoteta muutoksia, vaan toiminnat jatkuisivat nykyiseen tapaan. Kirkon keskusrahasto perisi edelleen myös eläkemaksut.

Kirkon eläkelakiin tehtäisiin lisäksi Euroopan unionin asetusten edellyttämät muutokset. Muutokset olisivat vastaavat, jotka on jo tehty yksityisen alan ja muiden julkisten alojen työeläkelakeihin.

Kunnalliseen eläkelakiin ja valtion eläkelakiin tehtäisiin lisäksi tarvittavat muutokset, kun näiden lakien valmistelu siirtyy valtiovarainministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön.

Viimeistä eläkelaitosta koskevat säännökset valtion eläkelaista ja kirkon eläkelaista siirrettäisiin kunnalliseen eläkelakiin.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen tavoitteena on kirkon eläketurvan toimeenpanon hoitaminen kunnallisessa eläkelaitoksessa samoilla järjestelmillä ja samoilla valtuuksilla kuin kunnan, valtion ja Kansaneläkelaitoksen toimisuhde-eläkkeiden eläketurvan toimeenpano. Lisäksi lainsäädäntöä yksinkertaistetaan siirtämällä kunnan, valtion ja kirkon viimeisen eläkelaitoksen soveltamiseen liittyvät säännökset kunnalliseen eläkelakiin. Kunnallisen eläkelain ja valtion eläkelain valmistelu ehdotetaan siirrettäväksi valtiovarainministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esitystä johdonmukaisena jatkona valtion, kuntien ja Kelan eläkejärjestelmien toimeenpanon yhdistämiselle. Eläkejärjestelmien yhdenmukaisuuden vuoksi voidaan samojen tietojärjestelmien käytöllä saavuttaa huomattavia säästöjä. Valiokunta pitää puutteena esityksen valmistelussa sitä, ettei työmarkkinajärjestöjä asianmukaisesti kuultu esityksestä siltä osin kuin on kyse hallitusohjelman mukaisesta kunnallisen eläkelain ja valtion eläkelain valmistelun ja eläkeneuvottelukuntien siirtämisestä sosiaali- ja terveysministeriöön. Valiokunta pitää kuitenkin hallinnon yhtenäistämisen kannalta tarkoituksenmukaisena eläkelakien valmistelun ja neuvottelukuntien sijoittamista samaan ministeriöön.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Valiokunta ehdottaa teknisenä tarkistuksena lakiehdotuksen 144 §:n 1 momentin muuttamista esityksessä tarkoitetulla tavalla siten, että eläkelaitoksen tiedonsaantioikeus voi koskea myös muissa julkisten alojen eläkelaeissa säädettyjen tehtävien toimeenpanoa.

2. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Lakiehdotuksen voimaantulosäännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että valtion eläkeneuvottelukunnan toimikausi päättyy lain voimaantullessa ja että uusi neuvottelukunta voidaan asettaa ennen lain voimaantuloa.

4. Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 23 §:n termien korjaamista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 1., 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 144 §, 2. lakiehdotuksen voimaantulosäännös ja 4. lakiehdotuksen 23 § muutettuina seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotukset
1. lakiehdotus
144 §

Eläkelaitoksen oikeus saada tietoja

Kunnallisella eläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä saada:

1) lakisääteistä vakuutusta toimeenpanevalta vakuutus- ja eläkelaitokselta, viranomaiselta ja muulta taholta, johon viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) sovelletaan, sekä yksityiseltä työnantajalta tiedot, jotka ovat välttämättömiä eläketurvan järjestämistä ja käsiteltävänä olevan eläkeasian ratkaisemista varten tai jotka muuten ovat välttämättömiä julkisten alojen eläkelaissa, EU:n sosiaaliturvan perusasetuksessa tai EU:n sosiaaliturvan täytäntöönpanoasetuksessa säädettyjen taikka sosiaaliturvasopimuksessa määrättyjen tehtävien toimeenpanossa;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

2. lakiehdotus

Voimaantulosäännös

(1 mom. kuten HE)

Valtion eläkeneuvottelukunnan lain voimaantullessa voimassa oleva toimikausi päättyy lain voimaantullessa. (Uusi)

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. (Uusi)

_______________

4. lakiehdotus
23 §

Viimeisen eläkelaitoksen kustannukset

Jos kunnallinen eläkelaitos on tämän lain mukaiseen eläketurvaan perustuen viimeisenä eläkelaitoksena toimiessaan maksanut muiden työeläkelakien mukaista eläkettä tai jos yksityisten alojen eläkelaitos tai kunnallinen eläkelaitos muun julkisten alojen eläkelain mukaisena viimeisenä eläkelaitoksena toimiessaan on maksanut tämän lain mukaista eläkettä, Kirkon keskusrahasto perii muulta eläkelaitokselta, Valtiokonttorilta tai Kansaneläkelaitokselta tai hyvittää muulle eläkelaitokselle, Valtiokonttorille tai Kansaneläkelaitokselle nämä eläkekustannukset korkoineen viimeistään maksuvuotta seuraavan kalenterivuoden aikana. Tätä varten voidaan periä ja suorittaa myös ennakkoa, jonka laskee ja suorittaa Kirkon keskusrahasto.

(2 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Arja Juvonen /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok (osittain)
 • Annika Saarikko /kesk
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen

​​​​