SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2002 vp

StVM 30/2002 vp - HE 220/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta (HE 220/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtaja Risto Aurola, sosiaali- ja terveysministeriö

hallitussihteeri Mika Seppälä, ympäristöministeriö

johtaja Pekka Pakkala, Elintarvikevirasto

ylijohtaja Ilkka Suojasalmi, Sosiaali- ja ter-veydenhuollon tuotevalvontakeskus

erityisasiantuntija Matti Laiho, Suomen Kuntaliitto

puheenjohtaja Simo Järvinen, Kuntien terveystarkastajat ry

puheenjohtaja Leena Panula ja sihteeri Maritta Valtonen, Ympäristö- ja terveysalan tekniset ry

Lisäksi valiokunta on saanut Eläinlääkäri-hygieenikkojen yhdistykseltä kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi terveydensuojelulakia (763/1994). Ehdotuksen mukaan laissa tarkoitettuja valvonnan ohjaukseen liittyviä tehtäviä siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriöstä sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukseen. Tällaisia tehtäviä olisivat esimerkiksi talousveden valvontaan ja jätteiden terveyshaittojen arviointiin liittyvät ohjaus- ja valvontatehtävät.

Lisäksi terveydensuojelulakiin ehdotetaan tehtäväksi uudesta perustuslaista johtuvia pienimuotoisia muutoksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunta pitää esitystä perusteltuna, koska esitys selkeyttää ja eriyttää normien antajan ja valvontaa suorittavan viranomaisen rooleja. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen selkeämpi asema toimeenpano- ja valvontatehtävien hoitamisessa on omiaan nykyistä järjestelmää paremmin tukemaan läänin- ja kuntatason terveydensuojeluviranomaisten valvontatyötä. Valiokunta toteaa, että valvontatyön asianmukainen hoitaminen käytännössä edellyttää riittäviä henkilöstöresursseja sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksessa että kunnissa.

Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 13 §:n 1 momenttia muutettavaksi sen täsmentämiseksi, että sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan säätää tarkemmin niistä mainitussa lainkohdassa tarkoitetuista huoneistoista ja laitoksista, joita erityiset velvoitteet koskevat.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 13 § muutettuna seuraavasti:

13 §

Ilmoitusvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle seuraavista toiminnoista:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) sellaisen muun huoneiston tai laitoksen perustamisesta tai käyttöönotosta, jonka hygieenisille olosuhteille on sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen asetettava erityisiä velvoitteita; sosiaali- ja terveysministe-riön asetuksella säädetään tarkemmin edellä tarkoitetuista huoneistoista ja muista laitoksista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3, 5 ja 6 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • jäs.  Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk (osittain)
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok (osittain)
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää