SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2009 vp

StVM 30/2009 vp - HE 157/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2009 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE 157/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lakimies Hanna Rantala, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Eva Ojala, Kansaneläkelaitos

johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät

johtaja Kaarina Knuuti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia siten, että osittainen hoitoraha korotetaan nykyisestä 70 eurosta 90 euroon kalenterikuukaudelta ja oikeus osittaiseen hoitorahaan laajennetaan koskemaan myös yrittäjiä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esitys perustuu pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan. Esityksessä ehdotetaan osittaisen hoitorahan korottamista 70 eurosta 90 euroon kalenterikuukaudessa ja järjestelmän ulottamista yrittäjävanhempiin. Ehdotetulla hoitorahan korotuksella tuetaan vanhempia, jotka lapsen hoidon vuoksi lyhentävät työaikaansa. Valiokunta katsoo, että ehdotettu hoitorahaoikeuden laajennus ja hoitorahan korotus ovat hyviä ja tarpeellisia uudistuksia, jotka antavat perheille mahdollisuuksia toimivien lastenhoitojärjestelyjen löytämiseksi ja mahdollisuuksia paitsi alle 3-vuotiaiden myös kouluaan aloittavien lasten tukemiseen muutosvaiheessa siirryttäessä päivähoidosta kouluun.

Osittaisen hoitorahan käyttö on ollut suhteellisen vähäistä, ja valtaosin osittaista hoitorahaa on maksettu esi- ja kouluikäisten lasten vanhemmille. Valiokunta pitää tärkeänä, että vanhempien mahdollisuuksia osittaiseen hoitovapaaseen ja lyhennettyyn työaikaan sekä osittaista hoitorahaa kehitetään niin, että se voi entistä paremmin tarjota työssäkäyville vanhemmille todellisen vaihtoehdon. Työn ja vanhemmuuden nykyistä paremmalla yhteensovittamisella voidaan arvioida olevan suotuisa vaikutus paitsi työllisyysasteen kohottamiseen myös erityisesti lapsen edun toteutumiseen.

Vanhempien oikeus osittaiseen hoitovapaaseen sekä osittaista hoitorahaa koskeva järjestelmä ovat olleet sidoksissa työsopimuslakiin, johon perustuen vanhemmalla on oikeus lyhennettyyn työaikaan. Vastaavaa järjestelmää ei ole voimassa yrittäjillä. Esitys laajentaa osittaisen hoitorahan saajien piiriä yrittäjiin hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti. Valiokunta pitää myönteisenä, että työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksia edistetään näin myös yrittäjävanhempien osalta.

Pääministeri Vanhasen II hallituksen ohjelman mukaan hallitus jatkaa yrittäjien sosiaaliturvan kehittämistä ja puutteiden korjaamista. Sosiaaliturvan kehittämisellä voidaan osaltaan madaltaa kynnystä ryhtyä yrittäjäksi. Tämä esitys helpottaa yrittäjäperheen lastenhoitoon liittyviä ongelmia. Lakiehdotuksen mukaan yrittäjänä pidetään henkilöä, joka toimii yrittäjänä tai maatalousyrittäjänä ja jolla on joko yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukainen eläkevakuutus.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut yrittäjien sosiaaliturvan kehittämistarpeita arvioivan työryhmän, jonka toimikausi on juuri päättymässä. Työryhmän tehtävänä on pohtia muun muassa yrittäjän eläkelain soveltamisalaa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan työryhmä on ehdottamassa YEL:n ja MYEL:n yrittäjää koskevan määrittelyn muuttamista yrityksen osaomistajien osalta. Valiokunta pitää tarpeellisena, että yrittäjän määrittelyä yrittäjänä toimivien yrityksen osaomistajien osalta uudistetaan.

Osittainen hoitoraha rahoitetaan kuntien ja valtion budjeteista. Ehdotetun muutoksen aiheuttamat kustannukset kunnille vuonna 2010 ovat 3,1 miljoonaa euroa, josta valtion osuutena kunnille korvataan puolet eli 1,55 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Risto Autio /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää

​​​​