SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2014 vp

StVM 30/2014 vp - HE 255/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä marraskuuta 2014 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta (HE 255/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Pasi Pajula, sosiaali- ja terveysministeriö

oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

lakimies Hanna Tervahauta, Kansaneläkelaitos

ylituomari Juha Pystynen, Vakuutusoikeus

puheenjohtaja Merja Heikkonen, Vammaisfoorumi ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut Suomen Kuntaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea sekä eläkettä saavan hoitotukea. Laissa ehdotetaan säädettäväksi nykyistä tarkemmin niistä sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuneista erityiskustannuksista, jotka otettaisiin huomioon vammaisetuuksia myönnettäessä. Samalla ehdotetaan säädettäväksi, että erityiskustannuksilla olisi myönnettävän perusvammaistuen tai eläkettä saavan perushoitotuen tasoa korottava vaikutus. Esityksessä ehdotetaan myös muutosta Suomessa asumisen määritelmään.

Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioesityksen täydennykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi talousarvioesityksen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015, kuitenkin niin, että Suomessa asumisen määritelmää koskevat muutokset tulisivat voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksen tavoitteena on vammaisetuuslain tukien porrastuksen selkeyttäminen ja niiden kohdentaminen aiempaa oikeudenmukaisemmin. Tarkoituksena on myös lisätä tuenhakijoiden keskinäistä yhdenvertaisuutta ja helpottaa vammaisetuuksien hakemista. Vammaisetuuslaissa tarkoitettuja erityiskustannuksia täsmennetään, jolloin etuudenhakijat voivat aiempaa helpommin ennakoida vammaisetuuksien myöntämisharkinnassa huomioon otettavia kustannuksia. Erityiskustannusten myöntämisedellytysten aikaisempaa tarkempi sääntely laissa lisää myös yhdenvertaisuutta ja helpottaa lain soveltajien ja muutoksenhakuelinten työtä.

Valiokunta pitää tärkeänä, että lainmuutoksen vaikutuksia tuenhakijoiden asemaan seurataan ja arvioidaan edelleen mahdollisia tukien myöntämisperusteiden täsmentämistarpeita. Valiokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä ehdottaen voimassa olevan 11 §:n viittaussäännöksen teknistä korjaamista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 11 §:n 1 momentti muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus
11 §

Kokonaisharkinta

Jos henkilöllä on oikeus vammaistukeen tai hoitotukeen usealla 7 §:n 2 momentin 1—3 kohdan, 8 §:n 2 momentin 1—3 kohdan, 9 §:n 3 momentin 1—3 kohdan, 9 §:n 4 momentin tai 10 §:n perusteella, vammaistuki tai hoitotuki maksetaan sen suuruisena, johon eri tekijöiden yhteisvaikutus oikeuttaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Johanna Jurva /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Mikael Palola /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri Sintonen