SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 31/2002 vp

StVM 31/2002 vp - HE 224/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien teknisten tarkistusten toteuttamiseksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien teknisten tarkistusten toteuttamiseksi (HE 224/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Riitta Aulanko, sosiaali- ja terveysministeriö

osastopäällikkö Eeva Ahokas, Kansaneläkelaitos

toiminnanjohtaja Hannu Partanen, Valtakunnallinen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi teknisiä muutoksia kansaneläkelainsäädäntöön. Esityksellä on tarkoitus toteuttaa korkolain aiheuttama muutos kansaneläkkeen viivästyskorotukseen ja täsmentää keliakiakorvausta koskevia säännöksiä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan lisättäväksi eläkkeensaajien asumistukilakiin säännös asumispalveluyksikössä asuvan oman asunto-omaisuuden arvioimisesta sekä perhe-eläkelakiin ja eläkkeensaajien asumistukilakiin säännökset työtoiminnasta tai vastaavasta toiminnasta saatavien etuuksien tai korvausten tuloksi lukemisesta. Kansaneläkelaitoksen vammaisetuuksia koskeviin lakeihin ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, että etuus voitaisiin lakkauttaa tai sen määrää voitaisiin muuttaa ottaen huomioon lääketieteen ja hoitokäytäntöjen kehitys.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Esityksessä muun muassa ehdotetaan vammaistukilakiin, lasten hoitotuesta annettuun lakiin ja eläkkeensaajien hoitotukea koskevaan kansaneläkelain pykälään otettavaksi säännös siitä, että arvioitaessa tuensaajan olosuhteissa tapahtunutta sellaista muutosta, joka vaikuttaa tuen tarpeeseen, voidaan ottaa huomioon hoitokäytäntöjen tai lääketieteen kehitys sairauden, vian tai vamman hoidossa. Saadun selvityksen mukaan säännös vastaa ratkaisukäytännössä jo noudatetttua arviointiperustetta. Valiokunta on tässä yhteydessä kiinnittänyt huomiota lasten hoitotukea koskevien hylkäyspäätösten merkittävään kasvuun kuluvana vuonna. Valiokunta toteaa, ettei säännöksen kirjaaminen lakiin saa johtaa nykyisen arviointikäytännön kiristymiseen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • vpj. Timo Ihamäki /kok
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​