SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 32/2006 vp

StVM 32/2006 vp - HE 78/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta sekä eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja vakuutuskassalain 96 §:n 2 momentin kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä kesäkuuta 2006 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta sekä eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja vakuutuskassalain 96 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 78/2006 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti talousvaliokunta on antanut asiasta lausunnon (TaVL 32/2006 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylijohtaja Tarmo Pukkila, apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro, hallitusneuvos Erkki Rajaniemi, hallitussihteeri Juhani Turunen ja ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö

finanssineuvos Urpo Hautala, valtiovarainministeriö

toimitusjohtaja Jukka Rantala, Eläketurvakeskus

tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, Kilpailuvirasto

ylijohtaja Hely Salomaa, johtaja Timo Laakso ja päälakimies Markku Sorvari, Vakuutusvalvontavirasto

johtaja Åsa Ceder ja johtaja Olli Kytö, Alandia-Bolagen/Alandia-yhtiöt

johtaja Nils-Erik Felixsson, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

toimitusjohtaja Kari Puro, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

päälakimies Tuula Kallio, Etera

aktuaarijohtaja Pasi Mustonen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

aktuaari Mikko Karpoja, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia

aktuaari Kimmo Karppinen, Merimieseläkekassa

lakiasiainjohtaja Jaakko Gummerus, Tapiola-ryhmä

johtaja Matti Leppälä, Työeläkevakuuttajat TELA ry

toimitusjohtaja Esko Kivisaari, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry

toiminnanjohtaja Folke Bergström, Eläkesäätiöyhdistys

johtaja Markku Lemmetty, Akava ry

asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lakimies Juri Aaltonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

johtaja Risto Suominen, Suomen Yrittäjät

lakimies Eija Korpi, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

Viitetiedot

Valiokunta on käsitellyt tämän esityksen yhdessä hallituksen esitysten HE 76/2006 vp, HE 77/2006 vp ja HE 79/2006 vp kanssa.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Vakuutusvalvontavirastosta annettua lakia, eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia. Vakuutusvalvontavirastosta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset viraston valvonta- ja tarkastustoimen itsenäisyydestä, viraston toiminnan tavoitteesta ja johtokunnan tehtävistä. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä teknisiä muutoksia.

Eläkesäätiölakia muutettaisiin siten, ettei eläkesäätiöiden valvontatehtäviä voitaisi enää siirtää Vakuutusvalvontavirastolta Eläketurvakeskukselle.

Vakuutuskassalakia muutettaisiin siten, ettei työntekijäin eläkelain ja yrittäjien eläkelain mukaista toimintaa harjoittavien eläkekassojen valvontatehtäviä voitaisi enää siirtää Eläketurvakeskukselle.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen tavoitteena on Vakuutusvalvontaviraston valvonta- ja tarkastustoimen itsenäisyyden painottaminen sekä johtokunnan, ylijohtajan ja johtajien lainsäädännöllisen aseman selkeyttäminen ja vastuun korostaminen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esitystä kannatettavana ja erityisen myönteisenä sitä, että vakuutuslaitosten toiminnan ja valvonnan julkisuutta ja läpinäkyvyyttä lisätään. Vakuutusvalvontaviraston tulee jatkossa määräajoin julkistaa tietoja valvottavien toiminnan tuloksesta ja vakavaraisuudesta. Samoin johtokunnan on vähintään kerran vuodessa annettava sosiaali- ja terveysministeriölle kertomus vakuutustoiminnan keskeisistä tapahtumista sekä Vakuutusvalvontavirastolle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Vakuutustoiminnan vakauden valvonta on entistä tärkeämpää, kun eläkelaitoksille vuoden 2007 alusta mahdollistetaaan nykyistä riskillisempi sijoitustoiminta samanaikaisesti eduskunnan käsittelyssä olevien hallituksen esitysten (HE 77/2006 vp ja HE 79/2006 vp) mukaisesti. Työeläkevakuutustoiminnassa on kyse "tuotteesta", jonka vakuutuksenottaja maksaa etukäteen, mutta josta saatava vastine toteutuu vasta vuosikymmenten jälkeen. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että alalla toimitaan paitsi lain myös terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Myös valvottavien vakavaraisuuden säilyminen eläke-edut turvaavalla tasolla on olennainen koko eläkejärjestelmän tulevaisuuden kannalta. Valvojan tehokas ja läpinäkyvä toiminta on osaltaan luomassa luottamusta eläkejärjestelmään. Kun valvontatoiminta eläkelaitosten sijoitustoiminnan riskien kasvaessa käy yhä vaativammaksi, sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää talousvaliokunnan tavoin tärkeänä, että Vakuutusvalvontaviraston riittävät resurssit turvataan, jotta valvonta voi lain tarkoittamalla tavalla toteutua.

Talousvaliokunta on lausunnossaan ehdottanut laajennusta vakuutusvalvontaviraston tehtäviin. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota myös viraston ohjausjärjestelmän välttämättömiin kehittämistarpeisiin. Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, ettei nyt annetulla esityksellä ole ollut tarkoitus muuttaa viraston nykyisiä tehtäviä. Valiokunta katsoo, että sekä vakuutusvalvontaviraston tehtävien että sen ohjausjärjestelmän kehittämistarpeet on syytä selvittää erikseen.

Yksityiskohtaiset perustelut

Koska valvontatehtäviä ei jatkossa voisi siirtää Eläketurvakeskukselle, on eläkesäätiölain 65 §:n 4 momentti kumottava ja vakuutuskassalain 97 §:n 4 momentin ensimmäinen virke tarpeettomana poistettava. Vakuutuskassalakiin ehdotettavan muutoksen johdosta valiokunta ehdottaa 3. lakiehdotuksen hylättäväksi ja sen sijasta hyväksyttäväksi uuden 4. lakiehdotuksen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana,

että 3. lakiehdotus hylätään,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset) ja

että hyväksytään uusi 4. lakiehdotus (Valiokunnan uusi lakiehdotus).

Valiokunnan muutosehdotukset

2.

Laki

eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja 65 §:n 4 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 64 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 85/1999, ja 65 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 391/2006.

2 §

(Kuten HE)

_______________

Valiokunnan uusi lakiehdotus

4.

Laki

vakuutuskassalain 96 ja 97 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 96 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 392/2006, ja

muutetaan 97 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 392/2006, seuraavasti:

97 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Poist.) Sairausvakuutuslain mukaisen työpaikkakassan on toimitettava 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat myös Kansaneläkelaitokselle.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää