SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 32/2009 vp

StVM 32/2009 vp - HE 148/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2009 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010 (HE 148/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

matemaatikko Jorma Jauhiainen, Kansaneläkelaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010. Ennakkoarvioiden mukaan vuoden 2010 kansaneläkeindeksin pistelukua jouduttaisiin hintatason alentumisen vuoksi alentamaan. Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien rahamäärien alentamisen estämiseksi ehdotetaan, että kansaneläkeindeksin pistelukuna käytetäisiin vuonna 2010 poikkeuksellisesti samaa pistelukua kuin vuonna 2009. Pisteluku olisi 1502.

Ehdotettu laki koskisi kansaneläkkeitä ja muita sellaisia etuuksia, joita tarkistetaan kansaneläkeindeksin perusteella tai jotka ovat muuten sidottuja kansaneläkkeen määrään. Tällaisia muita etuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet, rintamalisät, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja lapsikorotus sekä toimeentulotuki. Esitys koskisi myös kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksien määräytymisperusteita, kuten eläkkeensaajan asumistuen omavastuiden ja lääkekorvausten vuotuisen omavastuun rajaa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esitys kansaneläkeindeksin poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 2010 on kannatettava. Taloudellisesta taantumasta seuranneen hintatason alentumisen johdosta ensi vuodelle laskettava kansaneläkeindeksi ennakkoarvioiden mukaan alenisi. Mikäli indeksilakia sovellettaisiin normaaliin tapaan, laskisivat kansaneläkkeet sekä muut kansaneläkkeen määrään sidotut etuudet ensi vuonna 0,7 prosenttia. Täyden kansaneläkkeen määrässä tämä merkitsisi 4,28 euron ja työmarkkinatuessa 3,87 euron alennusta kuukaudessa. Esitys turvaa etuuksien tason säilymisen nykyisellään. Etuuksien määräytymisperusteisiin esityksellä ei ole vaikutusta.

Esityksen johdosta valtion etuusmenot kasvavat ensi vuonna noin 33 miljoonaa euroa ja kuntien toimeentulotukimenot noin 0,3 miljoonaa euroa. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää