SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 33/2001 vp

StVM 33/2001 vp - HE 158/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 29 b ja 30 c §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sairausvakuutuslain 29 b ja 30 c §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 158/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Lauri Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö

työterveyshuoltopäällikkö Arto Laine, Kansaneläkelaitos

erityisasiantuntija Sinikka Huhtala, Suomen Kuntaliitto

suunnittelupäällikkö Pertti Rauhio, Suomen Yrittäjät

asiamies Johan Åström, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Irma Pahlman, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisäksi valiokunta on saanut Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuksesta suoritettavien eräiden ennaltaehkäisevien työterveyshuollon kustannusten korvaustasoa korotettaisiin. Ehdotuksen mukaan työterveyshuollon vuosittaisen toimintasuunnitelman laatimisesta aiheutuneista kustannuksista, mukaan lukien työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintasuunnitelman laatimisen perusteena olevien työpaikkakäyntien kustannukset, korvattaisiin 60 prosenttia. Korvaus suoritettaisiin nykyiseen tapaan tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista.

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja se olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2005 saakka.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Valiokunta pitää hyvänä ehdotettua työterveyshuollon kustannusten korvaamisen muutosta, joka vahvistaa pyrkimystä siirtyä työterveyshuollossa entistä enemmän toimenpidekohtaisesta terveydenhuollosta kokonaisvaltaiseen työntekijöiden turvallisuuden, terveyden ja työkyvyn suojelemiseen sekä edistämiseen. Esitys tukee tavoitetta vahvistaa työterveyshuollon toimintaa työpaikan olosuhteiden selvittämisessä ja arvioinnissa, jolloin toiminnan ennaltaehkäisevä merkitys korostuu. Valiokunta toteaa, että toimintasuunnitelman laatimisessa samoin kuin työpaikkakäynneissä tulisi toteuttaa moniammatillista yhteistyötä siten, että eri ammattialojen työterveyttä koskeva asiantuntemus tulee hyödynnetyksi.

Korotetun korvaustason ulkopuolelle jäävät yksilöön kohdistuvien toimenpiteiden kustannukset sekä muun kuin työpaikkaselvitystoiminnan yhteydessä toteutetun tietojen antamisen, neuvonnan ja ohjauksen kustannukset. Valiokunta pitää tärkeänä, että lain toteutumista seurataan sitä silmällä pitäen, etteivät mainitut toiminnat supistu sen johdosta, että niistä suoritettava kustannusten korvaus jää ennalleen. Ehdotettu lain määräaikaisuus lisää myös tarvetta sen seurantaan. Lisäksi valiokunta toteaa, että korvausjärjestelmän kehittämistä tulee jatkaa työterveyshuollon kattavuuden parantamiseksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • vpj. Timo Ihamäki /kok
 • jäs. Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää