SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 33/2002 vp

StVM 33/2002 vp - HE 180/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkelain 9 a §:n kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työntekijäin eläkelain 9 a §:n kumoamisesta (HE 180/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen ja ylitarkastaja Kai Kullaa, sosiaali- ja terveysministeriö

yhteyspäällikkö Jaana Rissanen, Eläketurvakeskus

sosiaalipoliittinen asiamies Vesa Rantahalvari, Palvelutyönantajat, edustaen myös Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT:tä

suunnittelupäällikkö Pertti Rauhio, Suomen Yrittäjät

lakimies Irma Pahlman, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, edustaen myös Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:ta

osastopäällikkö Timo Mustonen, Työeläkevakuuttajat TELA ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelakia siten, että jatkossa Suomessa karttunut työeläke voidaan aina maksaa ulkomaille myös vieraan valtion kansalaiselle ilman erityistä eläketurvakeskuksen lupaa. Voimassa olevien viittaussäännösten kautta muutos koskisi myös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain ja yrittäjien eläkelain piiriin kuuluvia vakuutettuja.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • vpj. Timo Ihamäki /kok
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää