SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 33/2009 vp

StVM 33/2009 vp - HE 183/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä lokakuuta 2009 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi perhehoitajalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 183/2009 vp).

Asiantuntija

Valiokunnassa on ollut kuultavana

lakimies Hanna Rantala, sosiaali- ja terveysministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan perhehoitajalakia muutettavaksi väliaikaisesti. Ennakkoarvioiden mukaan vuoden 2010 elinkustannusindeksin pistelukua jouduttaisiin hintatason alentumisen vuoksi alentamaan. Elinkustannusindeksiin sidottujen perhehoidon kulu- ja käynnistämiskorvausten sekä perhehoitajan ja kunnan tai kuntayhtymän kesken solmitussa toimeksiantosopimuksessa sovittujen korvausten määrien alentumisen estämiseksi ehdotetaan, että perhehoidon kulu- ja käynnistämiskorvausten määräytymisen perusteena käytettävän elinkustannusindeksin pistelukuna käytettäisiin vuonna 2010 poikkeuksellisesti samaa pistelukua kuin vuonna 2009. Pisteluku olisi 1750. Perhehoidosta maksettavien palkkioiden määräytymisperusteisiin ei ehdoteta muutoksia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja olevan voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Perhehoitajalle maksettavien kulu- ja käynnistyskorvausten määrä tarkistetaan perhehoitajalain 3 §:n mukaan vuosittain elinkustannusindeksin muutosten mukaisesti. Taloudellisesta taantumasta seuranneen hintatason alentumisen johdosta ensi vuodelle laskettava elinkustannusindeksi ennakkoarvioiden mukaan alenee noin 1,2 prosenttia. Mikäli indeksiä sovellettaisiin normaaliin tapaan, laskisivat perhehoitajalle maksettavat korvaukset vastaavasti. Hallituksen esitys indeksin poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 2010 on kannatettava, koska esitys turvaa perhehoidon korvausten tason säilymisen nykyisellään.

Perhehoitoon on sijoitettuina lapsia ja nuoria, vammaisia, mielenterveyskuntoutujia ja vanhuksia. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman mukaan perhehoitolainsäädäntöä uudistetaan tavoitteena sijaishuollon painopisteen siirtäminen perhehoitoon. Myös perhetyötä vahvistetaan osana lastensuojelun avohuollon tukitoimia. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan perhehoitolainsäädännön uudistamistarpeet ottaen huomioon hallitusohjelman tavoitteet. Valiokunta kiirehtii uudistuksen valmistelua. Perhehoitajiksi on jo nyt haasteellista saada uusia toimijoita, ja perhehoidon määrän lisääminen vaatii perhehoitolainsäädännön kehittämistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää