SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 34/2001 vp

StVM 34/2001 vp - HE 189/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 17 §:n, kansanterveyslain 49 §:n ja erikoissairaanhoitolain 59 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan val-mistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 17 §:n, kansanterveyslain 49 §:n ja erikoissairaanhoitolain 59 §:n muuttamisesta (HE 189/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri  Heidi Manns-Haatanen, so-siaali- ja terveysministeriö

lainsäädäntöneuvos Outi Suviranta, oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista säädetään asetuksella. Asetus on niin sanottu omaperäinen asetus, jonka antaminen on perustunut kumottuun hallitusmuotoon, eikä sen antamiseen ole nykyisessä lainsäädännössä valtuutusta. Tämän vuoksi on tarpeen, kun otetaan huomioon uuden perustuslain säännökset, säätää lailla valtuus, jonka nojalla korvauksista voidaan jatkossa säätää valtioneuvoston asetuksella.

Esityksessä ehdotetaan valtuutussäännös otettavaksi kuolemansyyn selvittämisestä annettuun lakiin, kansanterveyslakiin ja erikoissairaanhoitolakiin. Valtuutussäännösten antamisen jälkeen oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta tulevasta korvauksesta annetun asetuksen korvaussummat on tarkoitus muuttaa euromääräisiksi.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 12 §:n nojalla valtio vastaa pääsääntöisesti oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä aiheutuvista kustannuksista. Joissakin tapauksissa palkkio maksetaan suoraan ruumiinavauksen suorittaneelle oikeuslääkärille. Oi-keus palkkion suoraan laskuttamiseen perustuu oikeuslääketieteen laitoksen ja lääkärin väliseen sopimukseen. Rikostutkinnan yhteydessä tutkimuksia saattavat suorittaa viranomaisen pyynnöstä myös muu lääkäri tai hammaslääkäri kuin lääninoikeuslääkäri tai oikeuslääketieteen laitoksen palveluksessa oleva lääkäri.

Kansanterveyslain 14 §:n 2 momentin mukaan kunnan velvollisuus on määrätä terveyskeskuslääkäri antamaan virka-apua poliisille oikeuslääkeopillisten tutkimusten suorittamiseksi. Kansanterveyslaissa ei kuitenkaan ole selkeästi säädetty oikeudesta korvauksiin virka-avun perusteella.

Erikoissairaanhoitolaissa ei ole säädetty virka-avun antamisesta oikeuslääkeopillisten tutkimusten suorittamiseksi. Sairaanhoitopiiri tar-joaa kunnille palveluja, joita kunnan ei ole tarkoituksenmukaista itse järjestää.

Valiokunta katsoo, että hallituksen esitykseen sisältyviä valtuussännöksiä on tarpeen täsmentää siten, että niistä käy yleisellä tasolla ilmi palkkioiden ja korvausten maksamisperusteet. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan oikeuslääkeopillisia tutkimuksia koskeva asetus vaatii ajantasaistamista. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista arvioida, onko myös asiaa koskevien lainsäännösten edelleen täsmentäminen tarpeen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuolemansyyn selvittämisestä 1 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain (459/1973) 17 § seuraavasti:

17 §

(1 mom. kuten HE)

Valtioneuvoston asetuksella säädetään viranomaisen määräyksestä toimitettujen oikeuslääkeopillisten tutkimusten tekemisestä valtion varoista maksettavista korvauksista ja palk-kioista.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

kansanterveyslain 49 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/1972) 49 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1219/2000, seuraavasti:

49 §

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kansanterveystyöhön kuuluvan mielenterveystyön tarkemmasta sisällöstä ja järjestämisestä sekä tämän lain täytäntöönpanosta. Palvelujen yhdenvertaisemman saatavuuden edistämiseksi valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa säännöksiä myös siitä, mitkä ovat tutkimukseen ja hoitoon pääsyn enimmäisajat mielenterveyspalveluissa. Valtioneuvoston asetuksella säädetään terveyskeskuksessa 14 §:n 2 momentissa tarkoitettujen oikeuslääkeopillisten tutkimusten tekemisestä valtion varoista maksettavista korvauksista ja palkkioista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

3.

Laki

erikoissairaanhoitolain 59 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 59 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1220/2000, seuraavasti:

59 §

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä mielenterveystyön tarkemmasta sisällöstä ja järjestämisestä sekä tämän lain täytäntöönpanosta. Palvelujen yhdenvertaisemman saatavuuden edistämiseksi valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa säännöksiä myös siitä, mitkä ovat tutkimukseen ja hoitoon pääsyn enimmäisajat mielenterveyspalveluissa. Valtioneuvoston asetuksella säädetään sai-raanhoitopiirin kuntayhtymän toimintayksikös-sä oikeuslääkeopillisten tutkimusten tekemisestä valtion varoista maksettavista korvauksista ja palkkioista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • vpj. Timo Ihamäki /kok
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok (osittain)
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • vjäs. Anne Huotari /vas
 • Håkan Nordman /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

apulaissihteeri   Harri Sintonen

​​​​