SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 34/2008 vp

StVM 34/2008 vp - HE 178/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä lokakuuta 2008 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta (HE 178/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

työmarkkinalakimies Marja Isomäki, valtiovarainministeriö

lakimies Jorma Kurula, Valtiokonttori

lakimies Jarmo Pätäri, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

lakimies Riikka Tella, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö sekä Palkansaajajärjestö Pardia ry ovat antaneet kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion eläkelain voimaanpanosta annettua lakia. Esityksen mukaan työntekijällä olisi oikeus saada valituskelpoinen päätös Valtiokonttorin Kansaneläkelaitokselle ilmoittamasta teoreettisen eläkkeen määrästä. Lisäksi valtion eläkelakiin tehtäisiin lähinnä teknisluonteisia korjauksia, joilla se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia ja kunnallista eläkelakia. Lain viittaussäännöksiin tehtäisiin muuttuneen lainsäädännön mukaiset korjaukset. Valtion eläkelain voimaanpanosta annettuun lakiin tehtäisiin teknisluonteisia korjauksia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää