SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 34/2014 vp

StVM 34/2014 vp - HE 327/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huumausainelain ja rikoslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi huumausainelain ja rikoslain muuttamisesta (HE 327/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö

poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäministeriö

lainsäädäntösihteeri Leena Mäkipää, oikeusministeriö

valtionsyttäjä Leena Metsäpelto, Valtakunnansyyttäjänvirasto

tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tulli

ylitarkastaja Katja Pihlainen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Kirjallisen lausunnon on antanut Kemianteollisuus ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi huumausainelakia ja rikoslakia. Uusien huumaantumistarkoituksessa käytettävien aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen voitaisiin kieltää siten, että aineet määritellään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi.

Kielto ei koskisi aineen maahantuontia ja varastointia ilmoituksen tekemisen jälkeen tutkimustoiminnassa tai teollisessa elinkeinotoiminnassa. Kielto ei myöskään koskisi sellaisia tilanteita, joissa ainetta on perustellusta syystä muussa aineessa tai valmisteessa ja väärinkäytön vaara on vähäinen.

Kuluttajamarkkinoilta kielletyn psykoaktiivisen aineen kiellon rikkomisesta voitaisiin rikoslain nojalla tuomita sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian niiden tultua hyväksytyiksi ja vahvistetuiksi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan huumausainelain nojalla kiellettäviksi sellaisia nykyisin lääkelain nojalla annetussa lääkeluettelossa kiellettyjä päihdyttäviä ja terveydelle vaarallisia aineita, jotka eivät ole lääkkeitä. Muutos on tarpeen esityksen perusteluissa selostetun EU:n tuomioistuinkäytännön vuoksi. Valiokunta pitää lakiehdotusta tarkoituksenmukaisena myös siksi, että lääkelainsäädännön tarkoituksena on ensisijaisesti lääkkeiden turvallisuuden ja tarkoituksenmukaisen käytön edistäminen ja ylläpitäminen, eikä tässä tarkoitetuilla uusilla psykoaktiivisilla aineilla yleensä ole lääkinnällistä käyttötarkoitusta.

Valiokunta toteaa, että ministeriöille on delegoitu säädösvaltaa lähinnä silloin, kun kyse on selvästi teknisluonteisista ja toimeenpanovaltaan soveltuvista säännöksistä. Valiokunta ehdottaa, että huumausainelain 3 §:n 3 momentissa tarkoitetut tarkemmat säännökset siitä, mitä aineita on pidettävä kuluttajamarkkinoilta kiellettyinä psykoaktiivisina aineina, annetaan valtioneuvoston asetuksella, kuten nykyisin huumausaineita koskevat tarkemmat säännöksetkin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 §:n 3 momentti muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus
3 §

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Tässä laissa tarkoitetaan kuluttajamarkkinoilta kielletyllä psykoaktiivisella aineella sellaisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka voivat olla terveydelle vaarallisia ja joista on tehty ilmoitus valvontaan ottamista varten 1 momentin 5 kohdan c alakohdassa mainitun neuvoston päätöksen mukaisesti tai jotka ovat tällaisen aineen paikkaisomeereja ja jotka eivät ole lääkeaineita eivätkä huumausaineita. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä siitä, mitä aineita on pidettävä kuluttajamarkkinoilta kiellettyinä psykoaktiivisina aineina.

_______________

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Ari Jalonen /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Mikael Palola /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri Sintonen

​​​​