SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 35/2006 vp

StVM 35/2006 vp - HE 237/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta (HE 237/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Jaakko Hannula, sosiaali- ja terveysministeriö

toiminnanjohtaja Markus Juhola, Jalkapallon Pelaajayhdistys ry

toimitusjohtaja Urpo Helkovaara, SM-liiga, edustaen Suomen Jääkiekkoliittoa

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annettua lakia muutettavaksi siten, että urheilun lajiliitot voisivat nykyistä paremmin valvoa urheilijoiden pakollisen tapaturma- ja eläketurvan järjestämistä. Vakuutuslaitosten olisi ilmoitettava lajiliitoille niiden alaisten urheiluseurojen ja muiden urheilutoimintaa harjoittavien yhteisöjen urheilijoille ottaman pakollisen vakuutuksen alkamisesta sekä vakuutuksen päättymisestä kesken pelikauden. Vakuuttamisvelvollisuuden syntymistä koskevan urheilijatulon alaraja ehdotetaan myös korotettavaksi 9 600 euroon vuodessa tai lajin sitä lyhyemmän pelikauden aikana. Lakiin lisättäisiin myös urheilijoiden korvausasioiden käsittelyä vakuutuslaitoksessa koskevat säännökset.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää tärkeänä, että urheilijoiden pakollisen tapaturma- ja eläkevakuuttamisen valvontaa hallituksen esittämällä tavalla tehostetaan. Valiokunta pitää muiltakin osin esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää