SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 35/2010 vp

StVM 35/2010 vp - HE 242/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 §:n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 §:n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 242/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö

osastopäällikkö Erkki Meriläinen ja osastopäällikkö Juhani Rantamäki, Kansaneläkelaitos

yhteyspäällikkö Janne Pulkkinen, Eläketurvakeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia ja Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen kansaneläkerahastoon kertyvät tuotot vähennettäisiin etuusmenojen sijasta rahastosta maksettavista laitoksen toimintakuluista. Lisäksi toimintakulujen rahoituksessa luovuttaisiin valtion rahoituksen jakamisesta 90 prosentin ennakkorahoitukseen ja 10 prosentin loppurahoitukseen. Valtion rahoitus maksettaisiin kuukausittain etukäteen täysimääräisenä kansaneläkerahaston toimintakulujen lisäksi myös Kansaneläkelaitoksen osuuksiin maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaisista kansaneläke- ja perhe-eläkekuluista sekä Kansaneläkelaitoksen maksamiin työkyvyn arviointikustannuksiin.

Kansaneläkelaitoksesta annetussa laissa olevaa säännöstä työkyvyttömyyseläkepäätösten ratkaisuyksiköstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että päätökset olisi mahdollista tehdä Kansaneläkelaitoksessa muuallakin kuin laitoksen keskushallinnossa. Työkyvyttömyyseläkepäätökset olisi kuitenkin edelleen tehtävä Kansaneläkelaitoksessa keskitetysti yhdessä yksikössä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Inkeri Kerola /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää

​​​​