SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 36/2005 vp

StVM 36/2005 vp - HE 190/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä marraskuuta 2005 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta (HE 190/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

tutkimusprofessori  Pekka Ruotsalainen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain voimassaolosäännöstä. Nykyisen säännöksen mukaan määräaikainen kokeilulaki lakkaa olemasta voimassa 31 päivänä joulukuuta 2005. Esityksessä voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi yhdellä vuodella siten, että laki olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilun tuloksia on arvioitu Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen selvityksessä (Stakes, Raportteja 6/2005). Sosiaali- ja terveysministeriössä on saatujen tulosten pohjalta parhaillaan valmisteltavana hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi.

Valiokunta pitää tärkeänä, että kokeilun tulosten perusteella tarvittavat lainmuutokset säädetään mahdollisimman pian pysyvällä lainsäädännöllä, ja puoltaa kokeilun jatkamista. Valiokunta korostaa, että lainsäädännön valmistelussa on pyrittävä varmistamaan alueellisten järjestelmien yhteensopivuus ja ottamaan huomioon kokeiluun kuulumattomien alueiden tarpeet. Lainvalmistelun yhteydessä on valiokunnan saaman selvityksen mukaan noussut esiin esimerkiksi mahdolliseen valtakunnalliseen asiakastietojen arkistointiin liittyviä kysymyksiä, jotka edellyttävät vielä lisäselvityksiä. Riittävän ajan varaamiseksi huolelliselle lainvalmistelulle valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen muuttamista siten, että kokeilu olisi voimassa vuoden 2007 loppuun.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta 22 päivänä syyskuuta 2000 annetun lain (811/2000) 30 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1225/2003, seuraavasti:

30 §

Voimaantulo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämä laki on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007. Sosiaali- ja terveysministeriö voi viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2006 saapuneen kunnan tai kuntayhtymän taikka näiden yhdessä tekemän hakemuksen perusteella päättää kokeiluun hyväksymisestä 2 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri  Sintonen