SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 36/2008 vp

StVM 36/2008 vp - HE 168/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä lokakuuta 2008 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta (HE 168/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Helena Korpinen, sosiaali- ja terveysministeriö

lääkintöneuvos Pirjo Pennanen, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

tarkastaja Tuulikki Heikkinen ja lakimies Mikko Helminen, Merenkulkulaitos

ylilääkäri Heikki Saarni, Työterveyslaitos

työmarkkinalakimies Lotta Harjunpää, Kunnallinen työmarkkinalaitos

varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Suomen Varustamot ry
 • Suomen Merimies-Unioni ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia. Ehdotetulla lailla siirrettäisiin lääkärin hyväksymistä merimieslääkäriksi koskevat asetustasoiset säännökset lain tasolle perustuslain edellyttämällä tavalla.

Esityksessä ehdotetaan, että oikeuden toimia merimieslääkärinä myöntää 1 päivänä tammikuuta 2009 aloittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Merenkulkulaitoksen sijasta. Oikeus voitaisiin myöntää laillistetulle lääkärille, jolle on Suomessa myönnetty oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä, ja joka on Suomessa suorittanut merimieslääkäreille tarkoitetun koulutuksen. Oikeus toimia merimieslääkärinä myönnettäisiin toistaiseksi, eikä sitä sidottaisi enää viiden vuoden määräaikaan. Merimieslääkärillä olisi velvollisuus suorittaa ammatillista täydennyskoulutusta viiden vuoden välein. Oikeutta toimia merimieslääkärinä ei myönnettäisi nimettyyn toimipaikkaan. Merimieslääkärioikeudet saanut lääkäri voisi toimia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla eri toimipaikoissa.

Esityksen mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto pitäisi saatavilla luetteloa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkityistä merimieslääkäreistä. Tämän vuoksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Valiokunta pitää perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena, että Merenkulkulaitoksen sijasta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää jatkossa lääkärille oikeuden toimia merimieslääkärinä. Esityksen mukaan oikeus toimia merimieslääkärinä on jatkossa voimassa toistaiseksi. Samalla merimieslääkäreille säädetään velvollisuus osallistua riittävään merialan työolosuhteita ja terveysvaatimuksia koskevaan täydennyskoulutukseen vähintään viiden vuoden välein.

Oikeus toimia merimieslääkärinä merkittäisiin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteriin. Valiokunta ehdottaa tätä koskevan 2. lakiehdotuksen muuttamista siten, että rekisteriin voidaan muiden tietojen lisäksi merkitä merimieslääkärin työpaikan yhteystiedot. Lisäksi valiokunta ehdottaa 2. lakiehdotuksen 24 a §:ssä otettavaksi huomioon valiokunnan hallituksen esityksen HE 105/2008 vp käsittelyn yhteydessä hyväksymät muutosehdotukset.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti.

Valiokunnan muutosehdotukset

2.

Laki

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (559/1994) 24 a §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa   /   , seuraavasti:

24 a §

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rekisteriin merkitään (poist.) seuraavat tiedot:

1) terveydenhuollon ammattihenkilön nimi, henkilötunnus, rekisteröintinumero, kotiosoite, ammatinharjoittamisoikeus ja sen rajoittaminen tai poistaminen, ammatinharjoittamislupa ja sen peruuttaminen samoin kuin oikeus käyttää terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä ja sen kieltäminen sekä tiedot ammatinharjoittamisoikeuden tai -luvan taikka nimikesuojauksen perusteena olevasta koulutuksesta;

2) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja lääninhallituksen ratkaisu, jossa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitoiminnassa on todettu virheellisyyttä, laiminlyöntejä tai moitittavuutta sekä tiedot ammattitoiminnassa saadusta varoituksesta, sakko- ja vankeusrangaistuksesta, viraltapanosta tai virantoimituksesta pidättämisestä;

3) yksilöintitunnus sekä tiedot erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin oikeudesta ja sen perusteena olevasta koulutuksesta;

4) lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi annetun lain ( / ) 1 §:ssä tarkoitetut tiedot oikeudesta toimia merimieslääkärinä ja merimieslääkärioikeuksien myöntämisen perusteena olevasta koulutuksesta sekä merimieslääkärin työpaikka ja työpaikan yhteystiedot;

5) tässä laissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetyt opinnot suorittaneen lääketieteen, hammaslääketieteen tai farmasian opiskelijan nimi, henkilötunnus, rekisteröintinumero, opintojen aloitusajankohta ja tiedot suoritetuista opinnoista. (Uusi)

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on saanut tiedon rekisteröidyn kuolemasta tai kahden vuoden kuluttua siitä, kun terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 9 §:ssä tarkoitettu väliaikainen tai satunnainen terveydenhuollon palvelujen tarjoaminen on päättynyt. Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot poistetaan, kun päätöksen tai muun ratkaisun antamisesta on kulunut kymmenen vuotta, jollei nimikirjalaissa (1010/1989) säädetä merkinnän poistamiselle pidempää aikaa. Rangaistusta koskeva tieto tulee poistaa myös, kun rangaistukseen tuomitsemisen syynä olleen teon rangaistavuus on poistettu. Edellä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetut tiedot poistetaan, kun henkilölle on myönnetty oikeus harjoittaa lääkärin, hammaslääkärin, proviisorin tai farmaseutin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, kuitenkin viimeistään, kun opintojen aloittamisesta on kulunut kymmenen vuotta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Tuomo Puumala /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen