SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 36/2010 vp

StVM 36/2010 vp - HE 156/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä (HE 156/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö

neuvotteleva virkamies Anja Heikkinen, oikeusministeriö

osastojohtaja Anneli Pouta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Rikosseuraamuslaitos
 • Sippolan koulukoti
 • Vanajan vankila
 • Suomen Kuntaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä. Valtion koulukoteja koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta lain tasolle. Lisäksi lakiin sisällytettäisiin vuonna 2010 toimintansa aloittanutta vankilan perheosastoa koskevat säännökset.

Esityksen mukaan myös vankilan perheosaston lastensuojelulain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, johto ja valvonta kuuluisivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Koulukotikohtaisten johtokuntien sijaan valtion koulukodeilla ja vankilan perheosastolla olisi yksi yhteinen johtokunta. Esitykseen sisältyy lisäksi toiminnan sisältöä, henkilöstörakennetta ja henkilökunnan valintaa koskevia säännöksiä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valtion koulukodit ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisia lastensuojelun laitoshuollon yksiköitä, joiden toiminnan yleinen johto ja valvonta kuuluvat laitokselle. Valiokunnan mielestä on perusteltua, että vankilan perheosasto tulee koulukoteja vastaavalla tavalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuuteen. Lapsen sijoittamisesta perheosastolle vankilassa olevan vanhemman luo päättää lastensuojeluviranomainen lastensuojelulain nojalla, kuten lasten avo- ja sijaishuollon palveluista muutoinkin. Uudistuksella voidaan perheosaston toimintaa ohjata ja kehittää hyödyntäen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen lastensuojelun asiantuntemusta.

Valtion koulukotien ja vankilan perheosaston yhteisen johtokunnan käyttöönottaminen on valiokunnan näkemyksen mukaan omiaan tukemaan yksiköiden yhtenäistä toimintaa. Valiokunta katsoo, että johtokunnan kokoonpanossa on turvattava sekä koulukotien että vankilan perheosaston asiantuntemus.

Valiokunta ehdottaa esityksen perustelujen mukaisesti 3 §:ää täydennettäväksi siten, että vankilan perheosaston asioita käsiteltäessä johtokunta kuulee Rikosseuraamuslaitoksen edustajaa.

Lakiehdotuksen 5 §:n 2 momentin mukaan jälkihuollossa olevaa lasta ei voitaisi sijoittaa samaan yksikköön sijaishuollossa olevien lasten kanssa. Tarkoituksena on, että jälkihuollossa käytettäisiin erillisiä yksiköitä, joissa tuettaisiin suunnitelmallisesti nuoren itsenäistymistä. Erillisten yksiköiden avulla varmistettaisiin myös se, ettei jälkihuollossa oleviin nuoriin sovellettaisi lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä. Yksittäistapauksessa säännöksen ehdottomuus saattaisi kuitenkin johtaa nuoren edun vastaiseen tilanteeseen, minkä vuoksi valiokunta ehdottaa jälkihuollossa olevien osalta sijoittamista koskevan kiellon poistamista pykälästä. Vastaava peruste ei koske mielenterveyslain nojalla sijoitettuja lapsia, koska heidät tulee sijoittaa jo alun perin erilliseen yksikköön, mikä on selkeästi lasten edun mukaista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 ja 5 § muutettuina seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotukset
3 §

Johtokunta

Valtion koulukodeilla ja vankilan perheosastolla on yhteinen johtokunta, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos asettaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtokunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään seitsemän muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Käsiteltäessä vankilan perheosastoon liittyviä asioita johtokunta kuulee Rikosseuraamuslaitosta.

5 §

Lastensuojelun järjestäminen

(1 mom. kuten HE)

(Poist.) Mielenterveyslain nojalla sijoitettuja lapsia ei saa sijoittaa samaan asuinyksikköön sijaishuollossa olevien lasten kanssa.

(3 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Inkeri Kerola /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää

​​​​