SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 37/2002 vp

StVM 37/2002 vp - HE 245/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2002 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta (HE 245/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Jaakko Hannula, sosiaali- ja terveysministeriö

johtaja Kaarina Knuuti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

asiamies Mikko Räsänen, Palvelutyönantajat

sosiaalipoliittinen sihteeri Mirja Janérus, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

suunnittelupäällikkö Pertti Rauhio, Suomen Yrittäjät

toimitusjohtaja Tapani Miettinen, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

asiamies Tapio Kuikko, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

lakimies Irma Pahlman, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tapaturmavakuutuslain mukaisen haittarahan kertakorvauksen korottamista alimmissa haittaluokissa sekä haitta-, vaate- ja opaskoiralisän korvausperusteiden selkeyttämistä ja siirtämistä lain tasolle. Myös eräitä asetuksen tasolla olevia säännöksiä siirrettäisiin perustuslain johdosta tapaturmavakuutuslakiin. Opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja nuorten henkilöiden vuosityöansion ja ansionmenetyskorvausten määräämistä koskevat tapaturmavakuutuslain säännökset uudistettaisiin. Samalla säädettäisiin uusi laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta. Sillä saatettaisiin opiskeluun liittyvien tapaturmien ja ammattitautien korvausperiaatteet vastaamaan koulutuslainsäädännön alalla tapahtuneita muutoksia. Opiskelijoiden nykyistä tapaturmaturvaa selkeytettäisiin muun muassa opiskeluun liittyvän käytännön harjoittelun osalta.

Jännetupen ja olkaluun sivunastan tulehduksen korvausperusteita täsmennettäisiin ja ne siirrettäisiin asetustasolta ammattitautilakiin. Lisäksi rannekanavaoireyhtymä säädettäisiin ammattitautina korvattavaksi sairaudeksi. Myös tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettuun lakiin ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin tehtäisiin muutoksia

Esitys liittyy hallitusohjelmaan sekä opiskelijoiden toimeentuloturvan osalta tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan tammikuun 1 päivänä 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Esitys ensisijaisesti selkeyttää tapaturmien korvausperusteita, kun asetuksen tasolla olleita säännöksiä ja korvauskäytännössä noudatettuja periaatteita monin osin kirjataan lakiin. Vakuutusturva myös kohenee, kun haittarahan tasoa korotetaan ja opiskelijoiden osalta tapaturmien korvaamisen alaa laajennetaan. Tapaturmalainsäädäntö pyritään uudistuksella saattamaan ajan tasalle vastaamaan työelämässä tapahtuneita muutoksia. Valiokunta toteaa, että ammattitautien osalta lainsäädäntö ja siihen liittyvät tautiluokitukset eivät täysin heijasta työelämän nopeasta muutoksesta johtuvia tautiriskejä. Muun muassa nykyaikaisen toimistotyön keskeisimmän työvälineen, tietokoneen, käyttöön liittyvät tuki- ja liikuntaelinten sairaudet samoin kuin yhä yleisemmät työn psyykkisten rasitustekijöiden aiheuttamat sairaudet puuttuvat ammattitautien luokituksista. Näiden osalta lähitulevaisuudessa tarvitaan myös sääntelyä. Valiokunnan näkemyksen mukaan työssä sattuvien tapaturmien samoin kuin ammattitautien kohdalla on kuitenkin ensisijaista korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä ja huomion kiinnittämistä työskentelytapoihin, työjärjestelyihin ja työympäristön olosuhteisiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • vpj. Timo Ihamäki /kok
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​