SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 37/2004 vp

StVM 37/2004 vp - HE 205/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta (HE 205/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Heli Backman, sisäasiainministeriö

lakiasiainjohtaja Anne Perälehto-Virkkala, Kuntien eläkevakuutus

lakimies Keijo Karhumaa, Kunta-alan unioni

lakiasiainpäällikkö Marja Lounasmaa, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallista eläkelakia vuoden 2004 alusta voimaan tulleen velan vanhentumisesta annetun lain johdosta. Työantajan eläkemaksun maksuunpanolle, aiheettomasti maksetun eläkemaksun palauttamiselle, aiheettomasti maksetun etuuden takaisin perimiselle ja maksamatta jääneen etuuden saamiselle säädettäisiin kymmenen vuoden vanhentumisaika. Uutena vanhentumisaikana ehdotetaan säädettäväksi takaisinperintäpäätöksellä vahvistettujen etuussaatavien perintää koskeva viiden vuoden vanhentumisaika, jonka katkaisemisesta alkaisi kulua uusi viiden vuoden vanhentumisaika. Samanlaista viiden vuoden vanhentumisaikaa ehdotetaan myös aiheettomasti maksetun eläkemaksun palauttamiselle ja maksamatta jääneen etuuden saamiselle sen jälkeen, kun niitä on edellä mainitun kymmenen vuoden määräajan kuluessa ensimmäisen kerran eläkelaitokselta vaadittu.

Lisäksi kunnallisen eläkelaitoksen sijoitusneuvottelukuntaa koskevia säännöksiä tarkistettaisiin vastaamaan muodostunutta käytäntöä. Neuvottelukunta käsittelisi neuvoa antavasti eläkelaitoksen sijoitustoiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja sekä toimisi kanavana tietojenvaihdolle eläkelaitoksen ja neuvottelukunnassa edustettuina olevien tahojen välillä.

Lakiin ehdotetaan tehtäväksi tarkistuksia myös vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hallintolain vuoksi.

Ehdotetut lainmuutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellessään hallituksen esitystä eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi (HE 158/2003 vp) pitänyt kymmenen vuoden takaisinperintäaikaa nykyoloissa tarpeettoman pitkänä (StVM 4/2004 vp). Eduskunta hyväksyi muun muassa kansaneläkelain mukaisen etuuden takaisinperinnän määräajaksi viisi vuotta. Työntekijäin eläkelain mukainen vanhentumisaika on kuitenkin toistaiseksi kymmenen vuotta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että viimeistä eläkelaitosta koskevan järjestelyn täytäntöönpanon kannalta on tärkeää, että työntekijäin eläkelain ja muun muassa kunnallisen eläkelain vanhentumissäännökset ovat samansisältöiset. Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelman mukaan yksityisalojen työeläkelait on tarkoitus yhdistää yhdeksi eläkkeitä koskevaksi laiksi, joka korvaa nykyiset eläkelait. Valiokunta on yksityisten alojen työeläkelainsäädännön vanhentumissäännösten muuttamisen yhteydessä kiinnittänyt huomiota pitkiin vanhentumisaikoihin liittyviin ongelmiin ja todennut, että näitä koskevat säännökset on tarpeen ottaa uudelleen tarkasteluun uuden työeläkelain valmistelun yhteydessä (StVM 30/2003 vp). Valiokunta toteaa, että samassa yhteydessä tulee tarkastella uudelleen kunnallisen eläkelain vanhentumissäännöksiä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri Sintonen