SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 37/2005 vp

StVM 37/2005 vp - HE 204/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä marraskuuta 2005 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (HE 204/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Jaakko Hannula, sosiaali- ja terveysministeriö

lainsäädäntöneuvos Hanna-Mari Kotivuori, oikeusministeriö

päälakimies Markku Sorvari, Vakuutusvalvontavirasto

asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

sosiaalipoliittinen sihteeri Mirja Janérus, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lakimies Kirsi Pohjolainen, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tapaturmavakuutuslakia muutettavaksi. Työtapaturmavakuutusmaksujen perusteena käytettävä työtulo olisi yhdenmukainen työeläkejärjestelmän uudistetun työtulokäsitteen kanssa. Tapaturmavakuutuskannan luovutukselle tapaturmavakuutuslaissa säädetyt edellytykset ulotettaisiin koskemaan myös työtapaturmavakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön sulautumista, jakautumista ja kotipaikan siirtoa. Vakuutusvalvontavirasto ei saisi antaa lupaa tällaiselle toimenpiteelle, jos se olennaisesti heikentäisi työntekijöiden lakisääteistä tapaturmaturvaa taikka vaarantaisi tapaturmavakuutusjärjestelmän toimintaedellytykset tai kyvyn suoriutua velvoitteistaan.

Lisäksi esitetään muutoksia asiakirjojen säilyttämistä sekä vakuuttamattomista työtapaturmista johtuvien maksujen viivästyskorkoa ja täytäntöönpanokelpoisuutta koskeviin säännöksiin.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää kannatettavana, että sosiaalivakuutusjärjestelmien palkkakäsitteiden eroja vähennetään. Erot eivät ole tarkoituksenmukaisia järjestelmien rahoituksen selkeyden kannalta eivätkä myöskään sosiaalivakuutusmaksuista huolehtivan työnantajan kannalta. Erilaiset maksuperusteet vaikeuttavat palkkakirjanpitoa ja lisäävät työnantajan kustannuksia.

Maksujen perusteena olevaa palkkakäsitettä on vastikään yhtenäistetty sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan uudistuksen yhteydessä. Sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteena oleva työtulo ja työntekijän eläkemaksun perusteena oleva työtulo on vuoden 2006 alusta alkaen asiallisesti samansisältöinen. Nyt ehdotettu tapaturmavakuutusmaksun perusteen säätäminen yhtenevästi työntekijän eläkemaksun kanssa on perusteltua.

Sairausvakuutuksen ja työeläkkeen osalta vakuutusmaksujen ja päivärahaetuuden sekä eläkkeen perusteena käytettäisiin samaa työtulokäsitettä. Sen sijaan nyt ehdotettu tapaturmavakuutusmaksun peruste ei vastaavasti ole vakuutuksesta maksettavan etuuden perusteena. Valiokunta pitää vakuutusperiaatteen kannalta tärkeänä, että maksujen ja etuuksien välistä yhteyttä mahdollisuuksien mukaan jatkossa tiivistetään.

Hallituksen esityksellä ulotetaan tapaturmavakuutuskannan luovutukselle säädetyt rajoitukset koskemaan myös työtapaturmavakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön sulautumista, jakautumista ja kotipaikan siirtoa. Valiokunta pitää ehdotettua sääntelyä tarkoituksenmukaisena. Valiokunta korostaa, että tapaturmavakuutus on osa työntekijän lakisääteistä sosiaaliturvaa ja vakuutetun asema on turvattava myös yhtiön sulautumisen, jakautumisen tai kotipaikan siirron yhteydessä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää