SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 38/2004 vp

StVM 38/2004 vp - HE 211/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelainsäädännön sotilaseläkejärjestelmää koskevien säännösten muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi valtion eläkelainsäädännön sotilaseläkejärjestelmää koskevien säännösten muuttamisesta (HE 211/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Erik Strömberg, valtiovarainministeriö

hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen, sosiaali- ja terveysministeriö

hallitusneuvos Pasi Lankinen, puolustusministeriö

linjan johtaja Heikki Kammonen, Valtiokonttori

lakimies Jarmo Pätäri, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

neuvottelupäällikkö Seppo Väänänen, Palkansaajajärjestö Pardia ry

talous- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Ilkka Alava ja pääluottamusmies Veli-Matti Mattila, Valtion yhteisjärjestö VTY ry

järjestöpäällikkö Kari Haapanen ja Ilmavoimien Lentäjäyhdistys ry:n puheenjohtaja Harry Karlsson, Upseeriliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien sotilashenkilöiden sekä eräiden siviilihenkilöiden eläkeoikeutta koskevia säännöksiä muutettavaksi työeläkejärjestelmään vuoden 2005 alusta voimaan tulevien, siviilihenkilöiden eläkkeitä koskevien muutosten johdosta. Edelleen siinä ehdotetaan entisten värvättyjen henkilöiden aikanaan sukupuolen perusteella määräytyneestä eroamisiästä eläketurvaan aiheutuneiden erojen korjaamista.

Esityksen tarkoittamat muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Voimaantulosäännöksen mukaan muutoksia sovellettaisiin vuoden 2005 jälkeen sattuviin eläketapahtumiin.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunnan tietoon on saatettu eräiden pienten sotilasammattiryhmien, kuten pintapelastajien, eläkkeen kertymisessä olevia ongelmia. Valiokunta katsoo, että näiden pienten henkilöryhmien erityisten eläkeongelmien selvittäminen on tarpeen.

Yksityiskohtaiset perustelut

Hallituksen esityksellä ei ole tarkoitus muuttaa lentäjän tutkintoa edellyttävässä virassa olevien aiempaa oikeutta lukea eläkeajaksi lentäjän virassa palveltu aika puolitoistakertaisena. Valiokunta ehdottaa, että tämä selkeytetään lisäämällä valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännökseen uusi 7 momentti. Voimaantulosäännöksen 4 momentin samoin kuin valtion perhe-eläkelain osalta valiokunnan muutosehdotukset ovat lainsäädäntöteknisiä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana,

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna seuraavasti ja

että 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Voimaantulosäännös

(1—3 mom. kuten HE)

Eläkkeen perusteena olevan ansion laskentaan vaikuttavien vuosien työansiot ajalta ennen 1 päivää tammikuuta 2005 korotetaan eläkettä laskettaessa kertoimella, jossa ansiotasoindeksin paino on 80 % ja kuluttajahintaindeksin paino 20 % vuoden 2004 tasolle ja siitä edelleen laskentavuoden tasolle sen vuoden palkkakertoimella. Tarkistettaessa vuosien 1998—2004 ansioita käytetään seuraavia pistelukuja:

vuosi pisteluku

1998 0,819

1999 0,844

2000 0,863

2001 0,900

2002 0,940

2003 0,968

2004 1,000

(5 ja 6 mom. kuten HE)

Sovellettaessa valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/1994) voimaantulosäännöstä lentäjän tutkintoa edellyttävässä virassa olevaan edunsaajaan, sovelletaan valtion eläkelain 5 §:n 6 momenttia sellaisena kuin se on voimassa ennen tämän lain voimaantuloa. (Uusi)

_______________

3.

Laki

valtion perhe-eläkelain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain (774/1968) 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 680/2004.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tätä lakia sovelletaan eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma sattuu tämän lain tultua voimaan.

_______________

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok (osittain)
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää