SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 38/2005 vp

StVM 38/2005 vp - HE 213/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä joulukuuta 2005 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 213/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Anneli Sollo, sosiaali- ja terveysministeriö

lakiasiainjohtaja Jorma Skippari, Työttömyysvakuutusrahasto

asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Lisäksi Akava ry on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutettavaksi siten, että laissa määriteltäisiin palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva työtulo ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavat työtulot.

Työttömyysvakuutusmaksut peritään työnantajan tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Työttömyysvakuutusmaksujen perusteena käytettävä työtulo olisi yhdenmukainen tapaturmavakuutusmaksujen perusteena käytettäväksi esitetyn työtulon kanssa.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää kannatettavana, että eri sosiaalivakuutusjärjestelmien palkkakäsitteiden eroja vähennetään. Maksun perusteena olevia palkkakäsitteitä on vastikään yhdenmukaistettu sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan uudistuksen yhteydessä. Sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja työntekijäin eläkemaksun perusteena käytetään asiallisesti yhtenäistä työtulokäsitettä vuoden 2006 alusta alkaen.

Tapaturmavakuutusmaksun perusteena oleva työtulo ehdotetaan eduskunnassa samanaikaisesti käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä (HE 204/2005 vp) määriteltäväksi yhtenevästi työeläkemaksun kanssa. Työttömyysvakuutusmaksun maksuperusteen yhtenäistäminen vastaavasti työnantajan tapaturmavakuutusmaksun kanssa on erityisen perusteltua, koska työttömyysvakuutusmaksu peritään työnantajan tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä.

Nyt ehdotettu työttömyysvakuutusmaksun maksuperusteena oleva työtulo ei olisi sama kuin mistä työttömyyspäiväraha lasketaan. Sairausvakuutuksen ja työeläkkeen osalta vakuutusmaksujen ja päivärahaetuuden sekä eläkkeen perusteena käytettäisiin samaa työtulokäsitettä. Valiokunta pitää vakuutusperiaatteen kannalta tärkeänä, että maksujen ja etuuksien välistä yhteyttä myös työttömyysturvassa jatkossa tiivistetään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää