SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 38/2008 vp

StVM 38/2008 vp - HE 170/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä lokakuuta 2008 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta (HE 170/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

tarkastusyksikön päällikkö  Niina Jussila, Vakuutusvalvontavirasto

asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

työmarkkina-asiamies Merja Hirvonen, Suomen Yrittäjät

sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Lisäksi Akava ry ja Suomen Yrittäjät ovat antaneet kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakiin lisättäväksi säännökset, jotka koskevat työttömyyskassan sisäistä valvontaa, riskienhallintaa, varojen sijoittamista ja sijoitussuunnitelmaa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää

​​​​