SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 39/2004 vp

StVM 39/2004 vp - HE 250/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmää koskeviksi muutoksiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 30 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmää koskeviksi muutoksiksi (HE 250/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Jaakko Hannula, sosiaali- ja terveysministeriö

aktuaarijohtaja Jarmo Jacobsson, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

johtaja Kaarina Knuuti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

sosiaalipoliittinen asiamies Vesa Rantahalvari, Palvelutyönantajat, edustaen myös Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliittoa

sosiaalipoliittinen sihteeri Mirja Janérus, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät

HALLITUKSEN ESITYS

Lakisääteisessä tapaturmavakuutusjärjestelmässä ehdotetaan siirryttäväksi vuoden 2005 alussa voimaan tulevan yksityisten alojen työeläkeuudistuksen kanssa yhdenmukaisten indeksien käyttöön.

Tapaturmavakuutuslain mukainen tapaturmaeläke, perhe-eläke, haittaraha sekä haitta-, vaate- ja opaskoiralisä ehdotetaan tarkistettaviksi työeläkejärjestelmän mukaisella työeläkeindeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,8. Työeläkejärjestelmän mukaista palkkakerrointa, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,8 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,2, käytettäisiin tarkistettaessa tapaturmavakuutuslaissa säädettyjä rahamääriä, kuten vähimmäisvuosityöansiota. Palkkakerrointa käytettäisiin myös tarkistettaessa ansioita tapaturmaeläkettä koskevassa ansiovertailussa, eläkkeellä ilmenevien ammattitautien vuosityöansion määrittelyssä ja laskettaessa lesken perhe-eläkkeen tulosovitusvähennystä.

Työeläkejärjestelmän tavoin nuorena työkyvyttömäksi tulleille annettaisiin tapaturmaeläkkeisiin kertakorotus. Korotus tehtäisiin sen jälkeen, kun tapaturman sattumista seuraavan kalenterivuoden alusta on kulunut viisi kalenterivuotta. Korotusprosentti olisi 16, jos työntekijä on korotusvuoden alussa alle 31-vuotias. Korotusprosentti pienenisi 0,457 prosenttiyksiköllä kutakin 30 vuoden ylittävää ikävuotta kohden siten, että korotusprosentti olisi 0,462, jos vahingoittunut on korotusvuoden alussa 64-vuotias. Kertakorotusta ei tehtäisi, jos vahingoittunut on korotusvuoden alussa yli 64-vuotias.

Muutokset tehtäisiin tapaturmavakuutuslakiin, ammattitautilakiin ja tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettuun lakiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ehdotettuja uusia indeksejä käytettäisiin myös ennen lain voimaan tuloa sattuneiden vahinkojen perusteella lain voimaan tultua maksettavissa korvauksissa. Kertakorotus tehtäisiin ennen lain voimaan tuloa sattuneiden vahinkojen perusteella maksettaviin tapaturmaeläkkeisiin ja elinkorkoihin vuoden 2010 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri Sintonen