SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2002 vp

StVM 4/2002 vp - HE 10/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä helmikuuta 2002 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta (HE 10/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Mari Pekonen-Ranta, sosiaali- ja terveysministeriö

jaostopäällikkö Outi Lehmus, Eläketurvakeskus

hallintopäällikkö Seija Kettunen, Valtiokonttori

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä. Ehdotuksen mukaan Euroopan yhteisöjen palveluksessa oleva virkamies ja tilapäiseen henkilökuntaan kuuluva, joka on siirtänyt eläkeoikeutensa Suomesta Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmään ja joka ei saa yhteisöissä oikeutta vastaiseen eläkkeeseen, voi palauttaa koko Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmässä karttunutta eläkeoikeutta vastaavan vakuutusmatemaattisen arvon takaisin Suomen työeläkejärjestelmään. Henkilön ei olisi enää mahdollista valita, palauttaako hän Suomeen koko eläkeoikeutensa vai osan yhteisöjen hallinnolta saamastaan erorahasta. Ehdotuksen mukaan Euroopan yhteisöjen palvelukseen lähtevän henkilön ei enää tarvitsisi tehdä Eläketurvakeskuksen kanssa sopimusta eläkeoikeuden palauttamisesta.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan lisättäväksi lakiin mahdollisuus vähentää siirrettävän eläkeoikeuden pääoma-arvosta maksamattomat yrittä-jien ja maatalousyrittäjien eläkevakuutusmaksut.

Esitys sisältää siirtymäsäännöksen, joka koskee niitä virkamiehiä ja tilapäiseen henkilökuntaan kuuluvia, jotka ovat tehneet eläkeoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen ennen ehdotetun lain voimaantuloa. Näiden henkilöiden osalta ehdotus takaa voimassa olevan lain mukaiset oikeudet valita erorahan saamisen ja koko eläkeoikeuden palauttamisen välillä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • jäs. Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​