SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2003 vp

StVM 4/2003 vp - HE 16/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 27 päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille (HE 16/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Anne-Marie Brisson, sosiaali- ja terveysministeriö

toimistopäällikkö Veikko Havo, Valtiokonttori

puheenjohtaja Tyyne Martikainen, Jatkosodan siviiliveteraanit ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteiksi joutuneille henkilöille. Sen perusteella voitaisiin myöntää kertaluonteinen korvaus sairauden johdosta eräille vuosina 1939—1945 Neuvostoliiton partisaaniosastojen tai muiden vastaavien aseellisten erikoisjoukkojen hyökkäyksen kohteeksi joutuneille henkilöille, jos sairauden syntyminen todennäköisillä syillä liittyy mainitun hyökkäyksen aiheuttamaan poikkeukselliseen järkytykseen. Korvaus maksettaisiin tasasummana, ja sen suuruus olisi 1 500 euroa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 kevään lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää myönteisenä, että hallitus on esittänyt korvausten maksamista partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille. Hallituksen esityksessä ehdotetaan korvausta maksettavaksi sairauden johdosta, jos sairauden syntyminen todennäköisillä syillä liittyy partisaani-iskun aiheuttamaan poikkeukselliseen järkytykseen. Valiokunta pitää hyväksyttävänä korvauksen maksamiseen esitettyä mallia, johon eri vaihtoehdoista valmistelun pohjalta on päädytty.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että lain täytäntöönpanoaika jää melko lyhyeksi johtuen rahoituksen järjestämisestä kolmen vuoden siirtomäärärahalla. Tästä syystä valiokunta pitää tärkeänä, että lain täytäntöönpanossa pyritään joustavuuteen ja vältetään työläitä ja raskaita menettelytapoja. Tällöin on erityisesti syytä kiinnittää huomiota siihen, millaista selvitystä sairaudesta hakemuksen tueksi tarvitaan. Esityksen perustelujen mukaan hakemuksen tueksi useimmiten riittäisi terveyskeskuksesta hankittu lausunto. Valiokunta pitää välttämättömänä, että lausunnon laatimisesta ja sisällöstä annetaan tarkemmat ohjeet, jotta korvausta hakevat saisivat mahdollisimman ripeästi tarvitsemansa lausunnon. Lisäksi korvauksen hakemisen lyhyt määräaika edellyttää tehokasta tiedottamista, jotta korvaukseen oikeutetut saisivat asiansa lyhyessä määräajassa vireille.

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​