SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2006 vp

StVM 4/2006 vp - HE 217/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 15 luvun 2 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä joulukuuta 2005 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 15 luvun 2 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 217/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Virpi Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

kehittämispäällikkö Tomi Ståhl, Kansaneläkelaitos

asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät

pääsihteeri Jouko Vasama, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia. Sairausvakuutuslakia muutettaisiin siten, että lakiin lisättäisiin säännös ulkomailla annetun sairaanhoidon korvaamisen edellytyksenä olevista terveyspalvelujen tuottajan lupa- ja rekisteröintivaatimuksista sekä säännös, jonka perusteella sairausvakuutuslain mukaista etuutta koskevassa asiassa voisi vakuutetun puhevaltaa käyttää hänen lähiomaisensa, jos vakuutettu ei terveydentilansa vuoksi itse pysty hakemaan etuutta.

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutettaisiin siten, että harkinnanvaraiseen kuntoutukseen varattua rahamäärää voitaisiin käyttää myös sairausvakuutusta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää sairausvakuutuslakiin ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettuun lakiin ehdotettuja muutoksia tarkoituksenmukaisina ja ehdottaa niiden hyväksymistä muuttamattomina.

Sairausvakuutuslakiin ehdotetun 2 luvun 6 §:n mukaan ulkomailla annetun sairaanhoidon sairausvakuutuskorvauksen edellytyksenä on palvelun antajan toimiminen laillistettuna ammattihenkilönä valtiossa, jossa hoito on annettu. Lainkohdan perustelujen mukaan edellytysten tutkimista vaikeuttaa ajantasaisten ja kattavien rekisterien puuttuminen, minkä vuoksi tietoja ei voida tarkistaa samalla tarkkuudella kuin Suomessa toimivien ammatinharjoittajien osalta. Perustelujen mukaan tarvittaessa selvitystä voidaan pyytää myös palvelua käyttäneeltä vakuutetulta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista ja muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen. Valiokunta korostaa, että varsinainen selvittämisvastuu on Kansaneläkelaitoksella, mutta joissakin tilanteissa vakuutetulla voi olla tietoa, joka voi helpottaa ja nopeuttaa tätä selvitystä.

Kansaneläkelaitoksen harkinnanvaraiseen kuntoutukseen varatulla rahamäärällä on käytännössä pystytty järjestämään kuntoutusta vain osalle kuntoutuksen hakijoista. Lakiehdotuksen mukainen mahdollisuus käyttää rahamäärää myös sairausvakuutusta koskevaan tutkimukseen ei kuitenkaan vähennä yksilökohtaiseen harkinnanvaraiseen kuntoutukseen käytettävissä olevaa rahamäärää. Tämä johtuu siitä, että eduskunta edelleen päättää vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä sekä harkinnanvaraisen kuntoutuksen kokonaisrahamäärästä että sen jakautumisesta yksilökohtaiseen kuntoutukseen ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Vuoden 2006 talousarviossa yksilökohtaiseen kuntoutukseen on varattu 85,9 miljoonaa euroa ja tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 12,7 miljoonaa euroa (mom. 33.18.60). Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että jälkimmäistä rahamäärää voidaan käyttää nykyistä laajemmin sairausvakuutusta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri  Sintonen

​​​​