SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2007 vp

StVM 4/2007 vp - HE 41/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä kesäkuuta 2007 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 41/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Virpi Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Jukka Harno, Kansaneläkelaitos

sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Mervi Flinkman, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Rajaseutualueille korvattavia matkakustannuksia koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että vakuutetulle voitaisiin korvata ulkomaille tehdystä matkasta aiheutuneita kustannuksia myös silloin, kun kysymyksessä on vakuutetulle kansanterveyslaissa tai erikoissairaanhoitolaissa tarkoitetun hoidon antaminen vastavuoroisesta sairaan- ja terveydenhoidosta rajaseudulla annetussa laissa tarkoitetulla rajaseudulla.

Ottovanhemman vanhempainrahakautta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että vanhempainrahaa maksettaisiin aina vähintään 200 arkipäivää.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös nykyistä soveltamiskäytäntöä vastaava säännös, jonka mukaan äidille maksettavaa vanhempainpäivärahaa ei yleensä tarkisteta tulojen muuttumisen vuoksi kesken vanhempainpäivärahakauden.

Lisäksi matkakustannusten korvausten perustetta koskevaan säännökseen sekä tartuntatautilain mukaista ansionmenetyskorvausta koskeviin säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi muun lainsäädännön muuttumisesta johtuvat tarkistukset.

Lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös lääkkeiden hintalautakunnan päällikkönä toimivan virkamiehen virkanimikkeen muuttumisesta johtuvat tekniset muutokset.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunta pitää perusteltuna rajaseudulla asuvien henkilöiden hoidosta ulkomailla johtuvien matkakustannusten korvaamista ehdotetulla tavalla. Ehdotus on tarkoituksenmukainen, koska se parantaa erityisesti saamenkielisten mahdollisuuksia saada terveydenhuollon palveluja omalla äidinkielellään. Näiden matkakustannusten korvaaminen myös vähentää jossain määrin yksittäisten potilaiden matkakustannuksia, koska laissa tarkoitetulla rajaseudulla matka Suomessa toimivan palvelujentuottajan luo on yleensä moninkertainen verrattuna matkaan naapurimaassa toimivaan toimintayksikköön. Valiokunta toteaa, että mahdollisuuksia edistää rajojen yli terveydenhuollossa tehtävää yhteistyötä on tarpeen selvittää myös nyt esitettyä laajemmin.

Vuoden 2007 alusta voimaan tulleen sairausvakuutuslain 9 luvun 12 §:n muutoksen tarkoituksena oli pidentää ottovanhemman vanhempainrahakautta vähintään 200 arkipäivään ja saattaa siten ottovanhemmat lähemmäksi biologisia vanhempia vanhempainpäivärahojen suhteen. Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että lain soveltamisessa ilmennyt tulkintaongelma ratkaistaan lakiehdotuksen mukaisesti. Valiokunta pitää edelleen tarpeellisena, että adoptiovanhempien etuuksien kehittämistä jatketaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r (osittain)
 • Päivi Räsänen /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr (osittain)
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri Sintonen

VASTALAUSE 1

Yleisperustelut

Käsiteltävässä hallituksen esityksessä ehdotetaan ottovanhemman vanhempainrahakautta koskevaa säännöstä muutettavaksi siten, että vanhempainrahaa maksettaisiin aina vähintään 200 arkipäivää. Adoptiovanhemmat ja -lapset eivät valiokunnan hyväksymän sairausvakuutuslain muutoksen jälkeenkään ole tasavertaisessa asemassa biologisten vanhempien ja lasten kanssa perhevapaiden suhteen. Biologisen äidin äitiyspäivärahakausi kestää 105 arkipäivää ja sen jälkeinen vanhempainrahakausi 158 arkipäivää. Yhteensä tämä tekee 263 arkipäivää. Vanhempainrahaa maksetaan periaatteessa myös ottovanhemmalle jokaiselta arkipäivältä siihen saakka, kunnes lapsen syntymäpäivää seuraavasta arkipäivästä on kulunut 234 arkipäivää. Tätä maksimiaikaa ei kuitenkaan voi käytännössä hyödyntää, koska Suomessa syntynyt lapsi muuttaa adoptioperheeseen yleensä vasta biologisen äidin kahdeksan viikon harkinta-ajan jälkeen. Nuorimmat lapset ovat myös kansainvälisessä adoptiossa jo muutaman kuukauden ikäisiä hoitoon oton yhteydessä.

Adoptiolapsi on aina kokenut menetyksiä, ensin biologisen äidin tai perheen ja mahdollisesti vielä lastenkodin hoitajan tai sijaisperheen menetyksen. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää saada kiinnittyä uuteen perheeseen ennen kuin lapsen elämään tulee jälleen uusia hoitajia.

Oikeus ottovanhemman vanhempainrahaan tulisi alkaa kotimaisessa adoptiossa lapsen saapuessa perheeseen. Ulkomaisessa adoptiossa oikeus vanhempainrahaan alkaisi jo lähdettäessä noutamaan lasta. Perhevapaan kesto tulisi nähdä myös lapsen oikeutena, ja yhteiskunnan panostuksen kaikkiin lapsiin tulisi olla vastaava. Biologisen lapsen kohdalla äitiyslomalla mahdollistetaan äidin lepo lapsen parhaaksi raskausajan lopulla. Samoin ottolapsen kohdalla tulisi mahdollistaa pidempi sopeutumisaika perheeseen.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että

lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 9 luvun 12 § muutettuna seuraavasti:

Vastalauseen muutosehdotus

9 luku

Vanhempainpäivärahat

12 §

Ottovanhemman vanhempainrahakausi

Ottolapsen hoidon johdosta ottovanhemmalle tai hänen aviopuolisolleen maksetaan vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa ajalta, jonka lapsen hoito jatkuu, kunnes lapsen saapumisesta adoptioperheeseen tai lapsen noutamiseksi syntymämaastaan tarvittavan matkan alkamisesta on kulunut 263 arkipäivää. Vanhempainrahakautta pidennetään siten kuin 10 §:n 3 momentissa säädetään, jos samalla kertaa on otettu hoidettavaksi useampia ottolapsia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2007

 • Päivi Räsänen /kd
 • Erkki Virtanen /vas

VASTALAUSE 2

Yleisperustelut

Ottovanhempien vanhempainrahakauden osalta hallituksen esityksen tavoitteena on, että vanhempainrahaa maksettaisiin aina vähintään 200 arkipäivää. Näin tarkennetaan 1.1.2007 voimaan tulleen lainmuutoksen tavoitetta saattaa ottovanhemmat lähemmäksi biologisia vanhempia vanhempainpäivärahojen suhteen ja turvataan ottovanhempien oikeus saada vanhempainrahaa kaikissa tilanteissa.

Valiokunnan aiemman kannanoton (StVM 45/2006 vp) mukaan adoptiovanhempien etuuksien kehittämistä on tarpeen edelleen jatkaa. Adoptiolapsen turvallisen lapsuuden, perheeseen kiinnittymisen ja kiintymisen sekä perheen yhteisen sopeutumisen vuoksi on tärkeää turvata riittävän pitkä vanhempainrahakausi. On perusteltua, että kausi on yhtä pitkä kuin biologisilla perheillä.

Adoptiovanhemmilla tulisi olla jatkossa mahdollisuus saada vanhempainrahaa 263 päivää lapseksi ottamisesta. Vain siten voidaan saattaa ottovanhemmat ja -lapset tasa-arvoiseen asemaan biologisten vanhempien ja lasten kanssa.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että

lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 9 luvun 12 § muutettuna seuraavasti:

Vastalauseen muutosehdotus

9 luku

Vanhempainpäivärahat

12 §

Ottovanhemman vanhempainrahakausi

Ottolapsen hoidon johdosta ottovanhemmalle tai hänen aviopuolisolleen maksetaan vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa ajalta, jonka lapsen hoito jatkuu, kunnes lapsen saapumisesta adoptioperheeseen tai lapsen noutamiseksi syntymämaastaan tarvittavan matkan alkamisesta on kulunut 263 arkipäivää. Vanhempainrahakautta pidennetään siten kuin 10 §:n 3 momentissa säädetään, jos samalla kertaa on otettu hoidettavaksi useampia ottolapsia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2007

 • Anneli Kiljunen /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Satu Taiveaho /sd