SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2011 vp

StVM 4/2011 vp - HE 33/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2011 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta (HE 33/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Helena Korpinen, sosiaali- ja terveysministeriö

eläinlääkintöylitarkastaja Sebastian Hielm, maa- ja metsätalousministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
 • Suomen Kuntaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Terveydensuojelulakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tarkempia säännöksiä talousveden sekä uimaveden aiheuttamien epidemioiden selvittämisestä ja ilmoittamisesta annettaisiin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen sijaan valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi tutkimuslaboratorioita koskevaan säännökseen muutettaisiin vanhentuneet organisaationimikkeet sekä yhdenmukaistettaisiin säännöstä elintarvikelain kanssa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää terveydensuojelulakiin ehdotettuja muutoksia perusteltuina. Ehdotetuilla muutoksilla yhdenmukaistetaan uimavesistä, talousvesistä ja elintarvikkeista aiheutuvien epidemioiden selvittämisestä ja ilmoittamisesta annettuja säännöksiä. Valiokunta pitää lisäksi tärkeänä, että epidemioiden selvittämiseen osallistuvien viranomaisten yhteistyötä kehitetään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Annika Saarikko /kesk
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Juho Eerola /ps
 • Ari Jalonen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen

​​​​