SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 40/2004 vp

StVM 40/2004 vp - HE 249/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 30 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän väliaikaisesta muuttamisesta (HE 249/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Juhani Turunen, sosiaali- ja terveysministeriö

yksikönjohtaja Asko Nio, Liikennevakuutuskeskus edustaen myös Potilas- ja Ympäristövakuutuskeskuksia

HALLITUKSEN ESITYS

Henkilövahingosta johtuvien liikennevakuutuksesta, potilasvakuutuksesta ja ympäristövahinkovakuutuksesta maksettavien jatkuvien ansionmenetyskorvauksien ja perhe-eläkkeiden indeksitaso ehdotetaan säilytettäväksi muuttumattomana vuoden 2005 loppuun saakka näissä lakisääteisissä vakuutusjärjestelmissä. Jatkuvat ansionmenetyskorvaukset ja perhe-eläkkeet ehdotetaan nykyiseen tapaan tarkistettaviksi sen kalenterivuoden loppuun, jona vahingonkärsinyt tai edunjättäjä saavuttaa tai saavuttaisi eläkeiän, indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,5. Tämän jälkeiseltä ajalta ehdotetaan käytettäväksi indeksiä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8.

Muiden jatkuvien kulukorvausluonteisten henkilövahinkokorvausten osalta ehdotetaan siirryttäväksi vuoden 2005 alussa yhdenmukaisesti lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kanssa työntekijäin eläkelain mukaisen uuden työeläkeindeksin käyttöön. Nämä korvaukset tarkistettaisiin indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8.

Ehdotettuja indeksejä sovellettaisiin myös ennen lain voimaan tuloa sattuneisiin liikennevahinkoihin, potilasvahinkoihin ja ympäristövahinkoihin. Muihin jatkuviin korvauksiin kuin ansionmenetyskorvauksiin ja perhe-eläkkeisiin indeksitarkistus tehtäisiin määrään, joka on tarkistettu vuotta 2004 vastaavaan indeksitasoon.

Liikennevakuutuksesta ja potilasvakuutuksesta maksettavan pienimmän viivästyskorotuksen perusmäärään tehtäisiin uuden indeksijärjestelmän edellyttämä tarkistus.

Muutokset tehtäisiin lakiin eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon, liikennevakuutuslakiin, lakiin eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon, potilasvahinkolakiin ja ympäristövahinkovakuutuksesta annettuun lakiin.

Esitys liittyy hallituksen esitykseen eduskunnalle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmää koskeviksi muutoksiksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2005 saakka.

Muutokset ovat pääosin luonteeltaan teknisiä ja välttämättömiä vuoden 2005 alussa voimaantulevaan yksityisten alojen työeläkeuudistukseen liittyvien indeksimuutosten johdosta. Liikennevakuutuksesta, potilasvakuutuksesta ja ympäristövahinkovakuutuksesta maksettavien jatkuvien ansionmenetyskorvausten ja perhe-eläkkeiden indeksiturvassa ei tapahtuisi muutosta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.

Valiokunta ehdottaa lakiehdotusten nimikkeissä ja johtolauseissa ilmaistavaksi, että säädöksiä muutetaan väliaikaisesti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina seuraavasti:

1.

Laki

eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon 17 päivänä joulukuuta 1971 annetun lain (875/1971) 1 §, sellaisena kuin se on laissa 1123/1983 seuraavasti:

1 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

liikennevakuutuslain 12 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/1959) 12 a §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1211/1998, seuraavasti:

12 a §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

3.

Laki

eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti 6 päivänä maaliskuuta 1987 eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon (255/1987) annetun lain 1 § seuraavasti:

1 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

4.

Laki

potilasvahinkolain 10 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun potilasvahinkolain (585/1986) 10 a §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 640/2000, seuraavasti:

10 a §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

5.

Laki

ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti 30 päivänä tammikuuta 1998 ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 § seuraavasti:

21 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri Sintonen