SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 40/2008 vp

StVM 40/2008 vp - HE 215/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä joulukuuta 2008 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 215/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunta ei ole kuullut asiantuntijoita asian käsittelyn yhteydessä.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan sosiaalihuoltolain muuttamisesta annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamista siten, että lakien voimaantuloa siirretään yhdellä vuodella 1 päivästä tammikuuta 2009 1 päivään tammikuuta 2010.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunta hyväksyi 22.10.2008 nyt muutettavaksi ehdotettavat lait osana uudistusta, jolla Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus yhdistettiin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi. Tarkoituksena oli, että sosiaalihuollon valvontaan liittyvien tehtävien osalta uudistus tulee voimaan toiminnan organisoimiseksi tarpeellisen yhden vuoden siirtymäajan jälkeen. Nyt ehdotetut muutokset lakien voimaantulosäännöksiin toteuttavat tämän tarkoituksen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Risto Autio /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää