SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 41/2004 vp

StVM 41/2004 vp - HE 252/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 30 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi perhehoitajalain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 252/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula, Suomen Kuntaliitto

toiminnanjohtaja Jari Ketola, Perhehoitoliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan perhehoitajalle maksettava hoitopalkkio tarkistettavaksi vuonna 2005 työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 17 momentissa tarkoitetulla indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta lain tasolle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta ja olemaan voimassa saman vuoden loppuun saakka.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Laki on tarkoitettu olemaan voimassa vuoden 2005, ja hallituksen ehdotuksen mukaan tavoitteena on parantaa hoitopalkkioiden indeksisuojaa vuoden 2006 alusta.

Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen hyväksymistä muutettuna siten, että lain nimike täsmennetään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi lain nimike näin kuuluvana:

Laki

perhehoitajalain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

_______________

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk (osittain)
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Harri Sintonen