SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 41/2006 vp

StVM 41/2006 vp - HE 133/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa (HE 133/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö

osastopäällikkö Erkki Meriläinen, Kansaneläkelaitos

asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Lisäksi Suomen Yrittäjät on toimittanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa.

Esityksen mukaan niissä päivärahaetuuksissa, jotka lasketaan henkilön palkan perusteella, vähennettäisiin aikaisempien vuosien tapaan työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijän työeläkevakuutusmaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaava osuus. Etuuksista tehtävän vähennyksen määräksi ehdotetaan 4,98 prosenttia vuonna 2007.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä asianmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta viittaa aiempiin kannanottoihinsa, joissa valiokunta on pitänyt välttämättömänä, että päivärahojen määräytymisperusteista säädetään pysyvällä lainsäädännöllä. Kuten valiokunta on aiemminkin todennut, järjestelmän läpinäkyvyyden vuoksi poikkeussäännöksistä tulisi luopua. Pysyvään järjestelmään siirtyminen vastaisi sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistamis- ja selkiyttämistavoitetta.

Väliaikaisella lainsäädännöllä vuodesta 1993 lukien vuosittain säädetty vähennys työtulosta tai etuudesta merkitsee kaikkien päivärahojen osalta alempaa tasoa kuin mitä pysyvän lainsäädännön mukaisesti määräytyvä laskentasääntö tuottaisi. Prosenttivähennys heikentää esimerkiksi työttömyyden, kuntoutuksen taikka sairaus- tai vanhempainloman takia työelämästä poissa olevien taloudellista asemaa. Mikäli vähennystä ei tehtäisi, lisääntyisivät päivärahamenot vuonna 2007 arviolta 51 miljoonaa euroa. Menonlisäys nostaisi työnantajan sairausvakuutusmaksua ja palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksua kumpaakin 0,04 prosenttiyksiköllä. Menonlisäys ei vaikuttaisi valtion menoihin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan saaman selvityksen mukaan työntekijäin eläkemaksun arvioidaan vuonna 2007 olevan saman suuruinen kuin vuonna 2006 eli 0,1 prosenttia alempi kuin mitä hallituksen esityksessä on arvioitu. Maksujen yhteismäärä olisi 4,88 prosenttia.

Valiokunta ei pidä hyväksyttävänä sitä, että vähennys päivärahoissa tai muissa etuuksissa olisi palkansaajan maksuja suurempi. Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 1 §:ää muutettavaksi siten, että päivärahan perusteena olevista työtuloista, vakuutuspalkasta tai maksettavasta etuudesta vuonna 2007 vähennetään enintään alle 53-vuotiaan työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärä, ei kuitenkaan enempää kuin 4,98 prosenttia. Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun tultua vahvistetuksi päivärahoista tehtävän vähennyksen tarkka määrä täsmennetään lain 2 §:n nojalla annettavalla sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Työeläkevakuutusmaksun osalta valiokunta toteaa, että maksun nousupainetta on pyritty hillitsemään paitsi vuonna 2005 voimaantulleella laajalla eläkeuudistuksella myös vastikään eduskunnassa hyväksytyllä työeläkelaitosten sijoitustoimintaa koskeneella uudistuksella. Sijoitustoiminnan uudistamisesta antamassaan mietinnössä (StVM 31/2006 vp) valiokunta totesi, että työeläkevakuutusmaksun pitkän aikavälin nousunpaineen hillitsemisen lisäksi on yhtä tärkeää huolehtia maksun järkevästä ja mahdollisimman tasaisesta kehityksestä. Vakuutettujen kannalta on olennaista, ettei vakuutusmaksun nousupaineen johdosta jouduta puuttumaan eläke-etuuksien tasoon. Suurempaan eläkemenoon onkin syytä varautua ennakolta niin, ettei maksu nouse kohtuuttomasti väestön huoltosuhteen muuttuessa.

Kun työeläkevakuutusmaksu on vuonna 2007 pysymässä nykyisellä tasolla, valiokunta katsoo aiheelliseksi huomauttaa, että eläkemaksujen tarkoituksena on turvata eläkkeiden maksaminen pitkällä tähtäimellä eikä niitä ole tarkoituksenmukaista käyttää suhdannepolitiikan välineinä. Tätä puoltaa myös se, etteivät eläkemaksut ole valtiosääntöoikeudellisessa mielessä veroja.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 § muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus
1 §

Jos laissa tai asetuksessa säädetään, että päivärahan tai sitä vastaavan etuuden määrässä on otettava huomioon henkilön työ- tai virkasuhteessa saadut työtulot taikka työntekijän eläkelain (395/2006) 72 §:ssä tarkoitettu vakuutuspalkka, näistä työtuloista, vakuutuspalkasta tai maksettavasta etuudesta on vuonna 2007 vähennettävä kyseiselle vuodelle vahvistetun työntekijän eläkelain 153 §:n 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun työntekijäin työeläkevakuutusmaksun ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärä, ei kuitenkaan enempää kuin 4,98 prosenttia.

_______________

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

VASTALAUSE

Perustelut

Hallituksen esityksellä jatketaan vuodesta 1993 vuosittain säädettyä erillislakia, jolla mahdollistetaan sosiaalivakuutuksen päivärahojen leikkaaminen. Tehdyn vähennyksen määrä on vaihdellut 1,5 prosentista 5 prosenttiin. Esityksen mukaan maksettavasta etuudesta on vuonna 2007 vähennettävä 4,98 prosenttia. Tällainen menettely heikentää edellytyksiä saavuttaa tavoite lakien selkeydestä ja läpinäkyvyydestä.

Tämä niin sanottu prosenttivähennys otettiin käyttöön 1990-luvun lamavuosina akuuteista säästösyistä. Nämä syyt ovat jo aikaa sitten poistuneet. Siitä huolimatta vähennyksestä ei ole luovuttu, vaan sitä on edelleen käytetty eräänlaisena piilovähennyksenä. Päivärahoja maksetaan vakuutetuille juuri siksi, että he eivät voi olla työssä, ja päivärahat eivät kata menetettyä työtuloa täysimääräisesti.

Vähennyksen perusteluna on käytetty työntekijöiden eläkemaksua ja palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua. Tällaiselle "solidaarisuudelle" ei kuitenkaan ole kestäviä perusteluja. Lakisääteisen sosiaalivakuutuksen ansionmenetyskorvaukset ovat Suomessa alhaiset 1990-luvulla toteutettujen leikkausten jälkeen. Prosenttivähennyksen käyttö leikkaa erittäin epäsolidaarisesti työttömien, pitkäaikaissairaiden, tapaturman uhrien ja vanhempainvapaalla lasta hoitavien toimeentuloa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on mietinnöissään jo viime vuosisadalta saakka ehdottanut leikkauksista luopumista. Siitä huolimatta erillislaki säädetään nyt 15. kerran peräkkäin.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme

että lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2006

 • Erkki Virtanen /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Marjaana Koskinen /sd