SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 42/2001 vp

StVM 42/2001 vp - HE 188/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta (HE 188/2001 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan aloitteen:

 • lakialoitteen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta (LA 33/2001 vp — Ulla-Maj Wideroos /r ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 17 päivänä toukokuuta 2001.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Kari Ilmonen, sosiaali- ja terveysministeriö

erityisasiantuntija Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, Suomen Kuntaliitto

toiminnanjohtaja Inka Kanerva, Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto ry

Lisäksi valiokunta on saanut Veronmaksajain Keskusliitto ry:n kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia siten, että lasten päivähoidon maksuja tarkistettaisiin vuoden 2002 alusta kustannustason nousua vastaavasti muuttamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja, alinta ja ylintä perittävää maksua sekä muiden kuin päivähoitoikäisten sisarusten vaikutusta maksun perusteena oleviin perheen tuloihin. Perheen toisen päivähoidossa olevan lapsen maksua määrättäessä otettaisiin käyttöön uusi erillinen korkein perittävä maksu. Samoin ehdotetaan, että voimassa olevaa lainsäädäntöä tarkennettaisiin määrättäessä maksuja perheelle, josta on useampi kuin yksi lapsi päivähoidossa. Tällöin perheen ensimmäiseksi lapseksi määriteltäisiin aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi ja kolmannen lapsen maksu määräytyisi suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen kokopäivähoidon maksuun.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 33/2001 vp ehdotetaan päivähoitomaksutaulukon laatimista lasten lukumäärän perusteella.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Näin ollen valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä on tullut esiin päivähoitomaksujärjestelmän selkeyttämistarve. Erityisesti huomiota on kiinnitetty perheiden koon määrittelyyn hoidossa olevan lapsen maksua määrättäessä. Perheen kokona otetaan huomioon enintään kaksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n mukaisen valintaoikeuden piirissä olevaa lasta eikä perheen koko lapsilukua. Valiokunta pitää epäkohtana myös useampilapsisten yksinhuoltajaperheiden erilaista kohtelua verrattuna samalla tulotasolla olevaan kahden huoltajan perheeseen.

Valiokunta toteaa, että esitys ei muuta toisen lapsen maksun määräytymistä nykyisestä niiden osalta, joiden ensimmäisen lapsen maksu on vähemmän kuin 180 euroa kuukaudessa.

Valiokunta on jo aiemmin mietinnössään (StVM 19/1999 vp) katsonut, että päivähoidon maksujen suhteen on selvitettävä maksujen tason tarkoituksenmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Huomiota on kiinnitettävä muun muassa perheen määritelmään, perhekoon vaikutukseen ja määritelmään, maksun määräytymisessä käytettyihin tulorajoihin ja maksun prosenttiosuuteen tuloista, kannustavuuteen sekä muihin vastaaviin tekijöihin.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tarkoituksena on selvittää päivähoitomaksuihin liittyviä rakenteellisia ongelmia ja säädösten selkeyttämistarvetta. Valiokunta kiirehtii selvityksen tekemistä ja edellyttää, että hallitus antaa esityksen tarvittavista lainsäädäntömuutoksista vuoden 2002 aikana (Valiokunnan lausumaehdotus).

Yksityiskohtaiset perustelut

7 a §. Lasten päivähoidon maksu.

Valiokunta ehdottaa, että 7 a §:n 5 momenttia muutetaan siten, että ikäjärjestyksessä toisesta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta perittävän maksun enimmäismäärä 180 euroa ilmaistaisiin 8 momentin asemesta 5 momentissa. Pykälän 8 momentista poistettaisiin näin ollen tätä koskeva virke. Lisäksi valiokunta ehdottaa 5 momenttia selkeytettäväksi siten, että myös toisen tai useamman lapsen maksua määrättäessä käytettäisiin perusteena nuorimman lapsen laskennallista kokopäivähoidon maksua. Teknisenä muutoksena valiokunta ehdottaa, että 8 momentissa ilmaistaisiin, että kyse on kuukausimaksuista. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että 4 momenttiin lisättäisiin säädösteksistä puuttuva sana "muusta".

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus) ,

että lakialoite LA 33/2001 vp hylätään ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

Laki

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (734/1992) 7 a §:n 3—5 ja 8 momentti, sellaisina kuin ne ovat 3—5 momentti laissa 1134/1996 ja 8 momentti laissa 1308/1999, seuraavasti:

7 a §

Lasten päivähoidon maksu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 mom. kuten HE)

Jos perheessä on muitakin kuin 2 momentissa tarkoitetut lapset, maksun määräämisen perusteena olevasta tulosta vähennetään 89 euroa kustakin muusta lapsesta.

Milloin samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä päivähoidossa, voidaan nuorimmasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta määrätä korkeimman maksuprosentin mukaan määräytyvä maksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta voidaan määrätä saman suuruinen maksu kuin nuorimmasta lapsesta, kuitenkin enintään 180 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokopäivähoidon maksua.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maksu voi kokopäivähoidossa olla lasta kohti enintään 200 euroa kuukaudessa. (Poist.) Lasta koskevaa 18 euroa pienempää maksua ei peritä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää päivähoitomaksuihin liittyviä rakenteellisia ongelmia ja säädösten selkeyttämistarvetta ja antaa eduskunnalle esityksen tarvittavista lainsäädäntömuutoksista vuoden 2002 aikana.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • jäs. Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

apulaissihteeri  Harri  Sintonen