SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 42/2010 vp

StVM 42/2010 vp - HE 218/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä lokakuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 218/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Inka Hassinen, sosiaali- ja terveysministeriö

vakuutusoikeustuomari Olli Olanterä, vakuutusoikeus

puheenjohtaja Silja Romo, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta

johtava esittelijä Petteri Immonen, Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

toimistopäällikkö Olli Häkkinen, Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta

lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

lainopillinen asiamies Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lainopillinen asiamies Risto Tuominen, Suomen Yrittäjät

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet oikeusministeriö ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta. Laissa säädettäisiin tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tehtävistä, kokoonpanosta, asioiden käsittelystä muutoksenhakulautakunnassa ja muutoksenhakulautakunnan rahoituksen perusteista. Tapaturmavakuutuslaissa säädettäisiin kuitenkin edelleen muutoksenhakuoikeudesta, valitustiestä, muutoksenhakuajasta, vakuutuslaitoksen itseoikaisusta, asia- ja kirjoitusvirheen korjaamisesta, lainvoimaisen päätöksen oikaisusta ja poistamisesta sekä takaisinperinnästä. Näitä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi.

Esityksessä ei ehdoteta olennaisia muutoksia tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tehtäviin ja kokoonpanoon tai asioiden käsittelyssä noudatettaviin yleisiin periaatteisiin. Muutoksena nykytilaan ehdotetaan kuitenkin, että tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätoiminen puheenjohtaja nimitettäisiin tehtäväänsä toistaiseksi. Myös puheenjohtajien varajäsenjärjestelmää uudistettaisiin nimittämällä päätoimiselle puheenjohtajalle ja sivutoimisille varapuheenjohtajille vain yksi yhteinen varajäsen, joka voisi toimia näiden kaikkien sijaisena. Vahvennetun jaoston kokoonpanoa ja päätösvaltaisuuden edellytyksiä ehdotetaan tarkistettaviksi. Lisäksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa otettaisiin käyttöön yhden tuomarin kokoonpano ja sotilastapaturma-asioissa jaoston päätösvaltaisuutta kevennettäisiin nykyisestä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia, opintotukilakia ja työttömyysturvalakia. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa otettaisiin käyttöön uutena ratkaisukokoonpanona yhden tuomarin kokoonpano, jonka käyttöalaa laajennettaisiin myös sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa. Asian käsittelyä koskevia säännöksiä täsmennettäisiin siten, että laeissa säädettäisiin entistä tarkemmin hallintolainkäyttölain soveltamisesta muutoksenhakulautakunnissa. Vastaavat säännökset sisältyisivät myös uuteen lakiin tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisukokoonpanoja ja varapuheenjohtajien ja jäsenten nimittämistä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta katsoo, että esitetyt muutokset vahvistavat tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan asemaa tuomioistuimen kaltaisena lainkäyttöelimenä. Sääntely muodostuu nyt lakiteknisesti samanlaiseksi kuin muissakin sosiaalivakuutuksen alalla toimivissa muutoksenhakulautakunnissa, kun lautakunnan organisaatiosta säädetään omassa laissa ja tapaturmavakuutuslakiin jäävät muutoksenhakuoikeutta ja muutoksenhakumenettelyä koskevat sisällölliset säännökset.

Asioiden käsittelyä nopeutetaan, kun yhden tuomarin kokoonpano otetaan käyttöön paitsi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa myös työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa sekä työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa. Lisäksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa sen käyttöä laajennetaan. Valiokunta korostaa, että riittävän oikeusvarmuuden takaamiseksi yhden tuomarin kokoonpanossa on perusteltua ratkaista vain yksinkertaisia ja oikeudellisesti selkeitä asioita, ja asiat, jotka vaativat laajempaa selvittelyä ja laajempaa oikeudellista arviointia, tulee siirtää lakiin sisältyvän harkintavallan nojalla jaoston ratkaistaviksi.

Sosiaalivakuutuksen muutoksenhakuelimissä käsiteltävien asioiden luonteen vuoksi on yksilön oikeusturvan kannalta tärkeää, että asiat käsitellään asiantuntevassa kokoonpanossa ja riittävän joutuisasti. Myös lainkäyttöelimen riippumattomuus on keskeinen seikka kansalaisten luottamuksen säilyttämiseksi ratkaisutoiminnan oikeudenmukaisuuteen. Tästä syystä muun muassa potilaan terveydentilaa arvioivien tulee olla paitsi asianmukaisen asiantuntijuuden omaavia myös mahdollisimman objektiivisia ja puolueettomia. Hakijan luottamus hänen asiaansa ratkaisevien tahojen puolueettomuuteen on koko järjestelmää kohtaan koetun luottamuksen kannalta keskeistä.

Valiokunta pitää ratkaisutoiminnan luotettavuuden kannalta tärkeänä myös sitä, että muutoksenhakulautakunnan on toimitettava suullinen käsittely, jos asianosainen sitä pyytää. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton. Valiokunta viittaa tältä osin myös eduskunnan oikeusasiamiehen kannanottoon työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaa koskevassa ratkaisussa, jossa hän on pitänyt tärkeänä sitä, että eläkkeen hakijat saavat mahdollisuuden asiansa ja erityisesti työkykynsä selvittämiseen suullisessa käsittelyssä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (Dnr:o 2708/4/04).

Valiokunta ehdottaa sanonnallista täsmennystä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaa koskevan lakiehdotuksen 14 §:n 5 momenttiin, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaa koskevan lakiehdotuksen 8 a §:n 1 momenttiin sekä työttömyysturvalakia koskevan lakiehdotuksen 12 a luvun 3 a §:n 1 momenttiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että 2., 4, ja 6—10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 1., 3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 14 §, 3. lakiehdotuksen 8 a § ja 5. lakiehdotuksen 12 a luvun 3 a § muutettuina seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotukset
1. lakiehdotus
14 §

Asian käsittely

(1—4 mom. kuten HE)

Muutoksenhakulautakunta voi poistaa vakuutuslaitoksen lainvoimaisen päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi siten kuin siitä erikseen lailla säädetään.

(6 mom. kuten HE)

_______________

3. lakiehdotus
8 a §

Puheenjohtajan ratkaistavat asiat

Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ratkaisee esittelystä asiat, joissa on kysymys:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) uuden selvityksen johdosta eläkelaitokselle kokonaisuudessaan palautettavasta tai siirrettävästä asiasta;

(4—6 kohta kuten HE)

(2 mom. kuten HE)

_______________

5. lakiehdotus

12 a luku

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta

3 a §

Puheenjohtajan ratkaistavat asiat

Sen estämättä, mitä 3 §:n 2 momentissa säädetään, työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ratkaisee esittelystä asiat, joissa on kysymys:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) uuden selvityksen johdosta (poist.) kokonaisuudessaan palautettavasta tai siirrettävästä asiasta;

(4—6 kohta kuten HE)

(2 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Inkeri Kerola /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää