SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 44/2002 vp

StVM 44/2002 vp - HE 260/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä joulukuuta 2002 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 260/2002 vp).

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan teknistä muutosta lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin siten, että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten osalta tarkistettaisiin ajankohtaa, jolloin heistä maksettava tuki viimeistään lakkaa. Ehdotettu lainmuutos liittyy lasten päivähoidosta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta marraskuussa 2002 vahvistettuihin lainmuutoksiin, joiden mukaan pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten vanhemmilla on oikeus valita kunnan järjestämä päivähoitopaikka tai sen vaihtoehtona lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki lapsen ensimmäisen oppivelvollisuusvuoden ajan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta samanaikaisesti edellä mainittujen lasten päivähoidosta sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettujen lainmuutosten kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • vjäs. Anne Huotari /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​