SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 44/2006 vp

StVM 44/2006 vp - HE 238/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain, ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain ja eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain, ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain ja eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain muuttamisesta (HE 238/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Jaakko Hannula, sosiaali- ja terveysministeriö

ylimatemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, Vakuutusvalvontavirasto

aktuaarijohtaja Jarmo Jacobsson, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

johdon asiantuntija Jyrki Särkämö, edustaen Liikennevakuutuskeskusta, Potilasvakuutuskeskusta ja Ympäristövakuutuskeskusta

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan yhtenäistettäviksi säännökset, jotka koskevat eräiden tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain, ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain sekä eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain perusteella maksettavien korotusten, korvausten ja maksujen rahoitusta jakojärjestelmäperiaatteella. Tällaisia korotuksia, korvauksia ja maksuja ovat muun muassa ansionmenetyksen ja pysyvän haitan korvauksiin maksettavat indeksikorotukset sekä ne sairaanhoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen kustannukset, jotka maksetaan kymmenen vuoden kuluttua vahingon sattumisesta. Vakuutusyhtiöt osallistuvat jakojärjestelmän ra-hoittamiseen vuosittain vakuutusmaksutulonsa mukaan määräytyvällä jakojärjestelmä-maksulla.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen jakojärjestelmän toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä huolehtisi Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Liikennevakuutuksen osalta toimeenpanotehtävistä huolehtisi Liikennevakuutuskeskus, potilasvakuutuksen osalta Potilasvakuutuskeskus sekä ympäristövahinkovakuutuksen osalta Ympäristövakuutuskeskus. Muutokset tehtäisiin tapaturmavakuutuslakiin, liikennevakuutuslakiin, potilasvahinkolakiin, ympäristövahinkovakuutuksesta annettuun lakiin ja eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annettuun lakiin.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää