SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 44/2010 vp

StVM 44/2010 vp - HE 116/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä syyskuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta (HE 116/2010 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä lakialoitteen laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta (LA 11/2007 vp — Thomas Blomqvist /r ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 18 päivänä huhtikuuta 2007.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Pekka Humalto, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Pirkko Sihvonen, Kansaneläkelaitos

lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät

lakimies  Maire  Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia.

Esityksen mukaan ne yrittäjät ja tieteellistä tutkimusta tekevät tai taiteellista toimintaa harjoittavat apurahansaajat, joilla on työkyvyttömyyden alkaessa voimassa samanaikaisesti sekä maatalousyrittäjän eläkelaissa että yrittäjän eläkelaissa tarkoitettua eläketurvaa koskeva vakuutus, saisivat samanaikaisesti sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahaa yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella.

Lisäksi esitykseen sisältyy eräitä lähinnä teknisluonteisia muutosehdotuksia, jotka johtuvat muuttuneesta lainsäädännöstä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 11/2007 vp ehdotetaan, että tilanteessa, jossa vakuutetulla on oikeus sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajalta maatalousyrittäjille annetun lain mukaiseen päivärahaan ja hänellä on voimassa yrittäjän eläkelaissa tarkoitettua eläketuloa koskeva vakuutus, on omavastuuaika korvattava vakuutetulle edullisemmalla tavalla.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Lakialoite

Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen hyväksymistä hallituksen esityksen pohjalta. Valiokunnan kannasta seuraa, että lakialoite on hylättävä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että lakialoite LA 11/2007 vp hylätään.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Inkeri Kerola /kesk
 • vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Risto Autio /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Paula Sihto /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää

​​​​