SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 44/2014 vp

StVM 44/2014 vp - HE 340/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkerahastosta annetun lain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä tammikuuta 2015 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkerahastosta annetun lain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 340/2014 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti talousvaliokunta on antanut asiasta lausunnon (TaVL 51/2014 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, valtiovarainministeriö

lakimies Anu Salmela, Kunta-alan unioni

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Keva
 • Kunnallinen työmarkkinalaitos
 • Koulutetun hoitohenkilöstön neuvottelujärjestö KoHo ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallista eläkelakia ja valtion eläkerahastosta annettua lakia siten, että lakeihin lisättäisiin säännökset omistajaohjauksen periaatteista, velvollisuudesta pitää luottamustehtäviä koskevaa luetteloa, eturistiriitoja koskevista toimintaperiaatteista sekä johdon ja sen lähipiiriin kuuluvien liiketoimista.

Lakeihin lisättäisiin myös säännökset kunnallisen eläkelaitoksen Kevan ja valtion eläkerahaston sisäpiiristä sekä sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden arvopaperiomistuksia koskevasta julkisesta rekisteristä. Lisäksi Finanssivalvonnasta annettua lakia esitetään muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan toimivaltuuksia laajennettaisiin kattamaan sisäpiiriä koskevien säännösten noudattamisen valvonta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta pitää tarpeellisena, että Kevan ja valtion eläkerahaston hallinnon ja sijoitustoimintaa koskevan päätöksenteon läpinäkyvyyttä lisätään lain säännöksin hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla. Vastaavat säännökset hyvästä hallintotavasta sekä johdon liiketoimien julkisuudesta on saatettu voimaan työeläkelaitosten osalta kuluvan vuoden alusta. Koska työeläkevakuutusyhtiöt ja julkisen sektorin eläkelaitokset harjoittavat hyvin samanlaista eläkevakuutustoimintaa, valiokunta pitää hyvänä, että Kevaa ja valtion eläkerahastoa koskevat pääsääntöisesti samankaltaiset säännökset kuin yksityisen alan työeläkevakuutusyhtiöitä.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan Kevan hallintoa, rahoitusta ja valvontaa koskevan sääntelyn uudistamista ryhdytään parhaillaan valmistelemaan. Samassa yhteydessä valmistellaan mm. riskienhallintaa sekä sisäistä valvontaa ja tarkastusta koskeva sääntely vastaamaan työeläkevakuutusyhtiöiden osalta jo voimassaolevaa sääntelyä. Saadun selvityksen mukaan uudistustyössä on tarkoitus käsitellä myös Kevan hallituksen jäsenten kelpoisuusehtoja. Talousvaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota Kevan hallituksen jäsenten kelpoisuusvaatimuksiin viittaamalla muun muassa siihen, että sijoitustoiminnan asiantuntemuksen pitäisi olla riittävästi edustettuna hallituksessa ja että hallituksen kokoonpanossa tulee huolehtia sen monimuotoisuudesta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että lakisääteisen sosiaaliturvan toimeenpanon ja eläkevarojen hyvän hoidon kannalta eläkelaitoksen hallinnossa on tärkeää varmistaa toiminnan laajuuden sekä sen riskien ja yhteiskunnallisen merkittävyyden edellyttämä työeläkevakuutustoiminnan ja sijoitustoiminnan tuntemus ja sidosryhmien monipuolinen edustus.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2015

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Ari Jalonen /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Mikael Palola /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila  Mäkipää